Tisztelettel meghívjuk 2006. december 19-én /kedd/ 13.30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ 2007. évi költségvetés menetrendjének elfogadása

Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./Az adórendeletek változtatási lehetőségeinek előterjesztése.
A 2007. évi szennyvízdíjra, étkezési norma és térítési díjra, zeneiskolai tandíjra, Enter-Nána Kht. Szolgáltatási díjtételeire, szilárd hulladék szállításáért, kezeléséért fizetendő díjra közterületek használati díjaira földhaszonbérletre, fakivágásra, bérleti díjra (lakbér, garázsbérlet) vonatkozó javaslat megtárgyalása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester