A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 17/2001./IV.27./ sz. önkormányzati rendelete.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 50.§./2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselotestület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrol az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§.

/1/ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak illetve az állampolgárok
helyi közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalomgyakorlásában.

/2/ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden
állampolgár jogosult – közterületen is – aláírásokat gyujteni, ill. aláírás gyujtés céljából
szervezo munkát végezni.

/3/ Az aláírás gyujtésben, az aláírás gyujtés szervezésében résztvevo, illetoleg a helyi népi kezdeményezést, helyi népszavazást támogató – e rendelet eloírásai szerint eljáró – állam-
polgárok az /1/ bekezdésben meghatározott alkotmányos jogukat gyakorolják.

/4/ Nem gyujtheto aláírás az 1997.évi C.törvény 48.§. /2/ bekezdésében foglalt esetekben.

2.§.

/1/ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre a választójoggal rendelkezo állampolgárok jogosultak.

/2/ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a választójogosultsági feltételnek a kezdeményezés időpontjában kell fennállni.

3.§.

/1/ A helyi népszavazás tárgya lehet – e rendeletben meghatározott kivétellel – a képviselotestület hatáskörébe tartozó kérdés.

/2/ A döntéshozatal céljából elrendelt helyi népszavazás eredménye a képviselotestületre kötelező.

/3/ A vélemény-nyilvánító helyi népszavazás az állampolgárok közreműködését biztosítja a képviselőtestület döntéseinek meghozatalában.

/4/ A helyi népi kezdeményezés a képviselőtestület hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára irányul.

A helyi népszavazásról

4.§.

/1/ A képviselotestület helyi népszavazást köteles kiírni az alábbi kérdésekben:

a./ az Ötv. 46.§. /1/ a./ -c./ pontjában meghatározott esetekben

/2/ A képviselotestület helyi népszavazást rendelhet el

a./ a képviselotestület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ önkormányzati rendelet megerosítésére.

/3/ Nem rendelheto el helyi népszavazás:

a./ költségvetésrol való döntésre,
b./ a helyi adónemeket, illetoleg mértéküket megállapító rendeletek tárgyában,
c./ a képviselotestület hatáskörébe tartozó szervezeti, muködési, személyi kérdésekben,
a képviselotestület feloszlásának kimondásáról.

5.§.

/1/ A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

– a települési képviselők legalább ¼-e
– a képviselotestület bizottsága
– a helyi társadalmi szervezet vezetotestülete
– a választópolgárok legalább 20 %-a

/2/ A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az /1/ bekezdésben meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

6.§.

/1/ A helyi népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó ív /a továbbiakban: aláírásgyűjtő ív / az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a./ a helyi népszavazásra javasolt kérdés /kérdések/ pontos megfogalmazását az aláírásgyujtő ív minden megkezdett oldalán,
b./ az állampolgár olvasható családi és utónevét,
c./ az állampolgár lakcímét,
d./ az állampolgár személyi azonosítóját,
e./ az állampolgár sajátkezu aláírását.

/2/ Az aláírásgyűtjő ívek egy példányát az aláírásgyujtés megkezdése elött – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetojéhez /az önkormányzat jegyzojéhez/.

/3/ A helyi választási iroda vezetoje /jegyzo/ a jogszabályi feltételeknek megfelelo aláírásgyujto ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíteni. Meg kell tagadni az aláírásgyujto ív hitelesítését, ha

a./ a helyi népszavazásra javasolt kérdés nem tartozik a képviselotestület hatáskörébe,
b./ a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani,
c./ ugyanabban a kérdésben egy éven belül már volt helyi népszavazás,
d./ az aláírásgyűjtő ív nem felel meg az /1/ bekezdés a./ – c./ pontjaiban foglaltaknak.

7.§.

A helyi népszavazás kituzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív
Hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

8.§.

/1/ Az aláírások ellenorzésérol a helyi választási bizottság gondoskodik. Az aláírások ellenörzése az érvényesnek tekintheto aláírások számának statisztikai és matematikai módszerekkel történo megállapítását jelenti a helyi népszavazás kezdeményezést aláíró állampolgárok személyi adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, továbbá a választójoggal nem rendelkezo nagykorú állampolgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával. Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai módszer nem valószínusíti a kellő számú érvényes aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenorzését az aláírások tételes vizsgálatával kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége vagy érvénytelensége kétséget kizáróan meg nem állapítható.

/2/ Ha az aláírások ellenorzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások eredetiségét illetoen, és az ilyen aláírások érvényessége, vagy érvénytelensége befolyásolja a kezdeményezés érvényességét vagy érvénytelenségét, a helyi választási bizottság a helyi választási iroda vezetoje útján a személyazonosságot is ellenorizheti.

/3/ Az aláírások ellenorzése során a kezdeményezést benyújtók képviseloje jelen lehet.

/4/ A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenorzésének eredményérol
haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.

/5/ Az aláírásgyujto íveket az aláírások ellenorzését, illetoleg a jogorvoslati eljárás befejezését követo 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.

9.§.

/1/ A polgármester a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést 8.§./4/ bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét, nem állampolgári kezdeményezés esetén a
benyújtást követo legközelebbi ülésnapon a képviselotestületnek bejelenti.

/2/ A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrol a polgármester bejelentését
követo 30 napon belül dönteni kell.

10.§.

/1/ Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenorzésének eredményeként a helyi választási bizottság azt álla-
pította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el a rendelet 5.§./1/ bekezdésének
d./ pontjában meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.

11.§.

/1/ A képviselotestület a helyi népszavazás elrendelésével egyidejuleg – legkésobb 35 nappal a szavazás napja elott – kitűzi a szavazás idopontját.

A helyi népszavazás elrendelésérol és a helyi népszavazás idopontjáról szóló határozatot
a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

12.§.

/1/ A helyi választási iroda vezetoje a helyi népszavazás kituzését követo 15 napon belül összeállítja /vagy a TÁKISZ-tól erre a határidore megrendeli / a választójoggal rendelkezo
állampolgárok névjegyzékét.

/2/ A névjegyzéket úgy kell összeállítani, hogy alkalmas legyen a település, a szavazókör és a választópolgár azonosítására. A névjegyzék tartalmazza a választópolgár:
a./ családi- és utónevét /nok esetén a leánykori családi- és utónevét is /,
b./ személyi azonosítóját,
c./ lakcímét,
d./ névjegyzékbeli sorszámát,
e./ az azonos nevű és lakcímű választópolgárok születési idejét, ezek azonossága esetén egyéb természetes személyazonosító adatát.

13.§.

/1/ A helyi népszavazásra elkészített névjegyzéket a szavazás napja elott 18 nappal – 8 napra – közszemlére kell tenni. A közszemlére tett névjegyzék a választópolgár személyi
azonosítóját nem tartalmazhatja.

/2/ A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükrol legkésobb a szavazás napja elotti 16.napig értesítő megküldésével tájékoztatni kell.

/3/ Az értesíto tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, a szavazás helyét és idejét, és a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.,

/4/ Az értesítő kézbesítését a helyi választási iroda vezetője ellenörzi. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítot, azt a helyi választási iroda vezetőjétől igényelheti.

14.§.

/1/ A helyi népszavazáson a szavazás idejére és helyére, a szavazás megkezdésére és a
szavazás módjára a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény VIII.fejezetében
foglaltakat kell alkalmazni.

/2/ A helyi népszavazás érvényességét és eredményét a szavazási jegyzokönyv alapján
a helyi választási bizottság állapítja meg. A helyi népszavazás:
a./ érvényes, ha a választópolgárok több, mint fele szavazott, és
b./ eredményes, ha a szavazatoknak több, mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.

15.§.

/1/ A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati eljárásra a választási eljárásról szóló
1997.évi C. törvény X. fejezetében foglaltakat az alábbi /2/ bekezdésben foglaltakkal kell
alkalmazni.

/2/ A helyi választási iroda vezetojének a népszavazás-kezdeményezés aláírásgyujto íveinek
hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a Hevesi Városi Bírósághoz lehet kifogást
benyújtani.

16.§.

/1/ A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottság muködik:
– helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok

/2/ A helyi népszavazáson helyi választási iroda muködik.

/3/ A helyi választási bizottságba /a szavazás napjára a szavazatszámláló bizottságba / a kezdeményezést benyújtók egy közös megbízottat delegálhatnak.

Helyi népi kezdeményezés

17.§.

/1/ A helyi népi kezdeményezés során a rendelet 6-10. És 15.§-ában foglalt rendelkezéseket kell megfeleloen alkalmazni.

/2/ A választópolgárok 8 %-ának kezdeményezését a polgármesternek kell benyújtani.

/3/ A helyi választási iroda vezetoje akkor tagadja meg az aláírásgyujto ív hitelesítését, ha
a./ a kérdés nem tartozik a képviselotestület hatáskörébe,
b./ az aláírásgyujto ív nem felel meg a rendelet 6.§. /1/ bekezdésének a./ – e./ pontjában
foglaltaknak.

Záró rendelkezés

18.§.

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérol az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

Tiszanána, 2001.április 27.

Dr. Tóth József sk.
polgármester
Dr. Joó István sk.
jegyzõ