Tiszanána Község Önkormányzata Képviselotestületének
13/2004.(IV.28.) sz. rendelete

A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggõ feladatok végrehajtásáról.

Tiszanána község Önkormányzatának Képviselotestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.tv.
(továbbiakban: Hgtv. ) 23.§-ában, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezo igénybevételérol szóló 1995.évi XLII.tv.2.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.Fejezet

Általános rendelkezések

1.§.

/1/ A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet
megóvása, a fenntartható fejlodés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása,
a természeti eroforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott
terhelésének csökkentése, a képzodo hulladék mennyiségének és veszélyességének
mérséklése, a fel nem használható hulladék környezetkímélo ártalmatlanítása.

/2/ A rendelet célja továbbá a település köztisztaságával, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, meghatározva a kötelezo közszol-
gáltatások igénybevételének, ellátásának rendjét.

2.§.

/1/ A rendelet területi hatálya Tiszanána község közigazgatási területére terjed ki az alábbiak
szerint:

a./ Települési szilád és folyékony hulladék, mint kötelezo közszolgáltatások biztosítása rendszeres begyujtése, elszállítása Tiszanána belterületén
b./ Tiszanána-Dinnyéshát külterületi ingatlanok vonatkozásában a szilárd hulladék konténeres elszállítása az üdülotulajdonosok díjfizetési kötelezettsége mellett.

3.§.

A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára
( továbbiakban : tulajdonos ) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság.

4.§.

A települési hulladékban veszélyes és radioaktív hulladék nem helyezheto el.

5.§.

/1/ Tiszanána község Önkormányzata e rendelet 2.§./1/ bekezdés a./ pontjában meghatározott
területeken az általa szervezett települési szilárd és folyékonyhulladék összegyujtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.
Gazdálkodó szervezetek számára a tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem
elkülönítetten gyujtött és nem hasznosított, vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében
közszolgáltatás igénybevétele kötelezo.
/2/ Tiszanána község Önkormányzata – a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezo köz-
szolgáltatás ellátásával a REGIO-KOM KFT által kiválasztott – Hevesi Városfenntartó
KFT-t, illetve a települési folyékony hulladék esetében a TISZAKOM KFT-t
( továbbiakban: szolgáltató ) bízza meg, valamint felruházza a rendeletben megfogalmazott
jogosítványokkal.
/3/ Az /1/ bekezdésben felsorolt közszolgáltatásokat a tulajdonosok e rendeletben
meghatározott módon kötelesek igénybe venni.
/4/ A közszolgáltatásért , illetve az ártalmatlanító helyre kivitt szilárd és folyékony települési
hulladék elhelyezéséért a tulajdonos a közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

6.§.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggo feladatok végrehajtásában mindenki köteles hathatósan közremuködni és a települési környezet, közterület szennyezodését eredményezo tevékenységtol tartózkodni.

II. Fejezet

Települési szilárd és folyékonyhulladék kezelése, köztisztasági közszolgáltatás

7.§.

/1/ Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb
szilárd hulladékot csak az erre a célra megépített illetve kijelölt ártalmatlanító helyen,
a vonatkozó üzemeltetési szabályok és eloírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
/2/ Kijelölt települési hulladéklerakó: A Jásztelki Regionális Hulladéklerakó Telep Jásztelek,
hrsz: 091/5, fenntartója és üzemeltetoje: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
KFT.
/3/ Tiszanána közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezo
helyi közszolgáltatás teljesítésére, az önkormányzattal kötött szerzodés alapján a Hgtv
28.§-ban meghatározott tartalmi szempontokat figyelembe véve a Hevesi Városfenntartó
KFT Heves, Károlyi M.út 15.sz. jogosult.
/4/ Település közigazgatási területén folyékony hulladék ( szippantott szennyvíz ) kizárólag a kijelölt leurítohelyen helyezheto el. Kijelölt leuríto hely: a dinnyésháti L-2 mutárgy.
A szállítást a TISZAKOM Kft. végzi, amely a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezik .Leurítés rendje: Az üzemelteto határozza meg.
.

8.§.

/1/ A kötelezo közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a szolgáltató között – a Ptk.
közüzemi szerzodésekre vonatkozó szabályai szerint – szerzodéses jogviszony jön létre.
A lakossági hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerzodés e rendelet alapján
az ingatlan tulajdonjogának, vagy használati jogának megszerzésével a szolgáltatóval
kötött egyedi szerzodéssel jön létre.
/2/ A gazdálkodó szervezetek és a szolgáltató között külön szerzodést kell kötni.
/3/ Nem jön létre, ill. szünetel a szerzodés, ha :
a./ az ingatlant nem használják, és ezt a tényt a szolgáltatónak bejelentikb./ a tulajdonos idoleges távollétét elozetesen a szolgáltatónak bejelentik és a bejelentés
megfelel a tényeknek
A bejelentés elmulasztása jogveszto.

/4/ A lakossági hulladékszállítás kukás és konténeres formában történik, heti egy alkalommal szerdai napokon. A gyujtés a rendelet 2.sz. mellékletét képezo utcajegyzék szerint történik. Szállítási napok közhírré tételérol a Hevesi Városfenntartó KFT gondoskodik.
/5/ A települési szilárd hulladék egyes összetevoinek szelektív gyujtésére ( üveg, papír, fém. muanyag, veszélyes hulladék ) az önkormányzat 2005.január 1.napjától gyujtokonténerek
elhelyezésérol gondoskodik. A szelektív hulladékgyujto konténerek elszállítása, és elhelyezése a szolgáltató feladata.
/6/ A rendszeresített kukaedényzet térfogatát meghaladó hulladékelszállítása e célra rend-
szeresített emblémás fóliazsákokban megengedett. A szolgáltatás igénybevétele e rendelet mellékletében meghatározott díj ellenében, a szolgáltatótól vásárolt fóliazsákban lehetséges.
/7/ A települési folyékonyhulladék elszállítását eseti megrendelés alapján végzi a TISZAKOM Kft., mint szolgáltató a szabványeloírásnak megfelelo jármuvel.
/8/ A szennyvíz-gerincvezetékkel ellátott települési körzetekben a szolgáltató hozzájárulásával a természetes személy ingatlantulajdonos csatlakozhat a közmuhöz. Az ingatlan tulajdonosok, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók a szolgáltató részére víziközmu fejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni.
/9/ A szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor:
a./ a rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles rendszeresen elszállítani a regionális
hulladéklerakó telepre.
b./ A konténerek beszerzésérol, karbantartásáról a szolgáltató gondoskodik.
c./ A szolgáltató köteles a szabványosított gyujtotartály kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal elvégezni.
d./ A háztartási hulladékgyujtését, szállítását úgy kell megszerveznie, hogy az ünnep- és
munkaszüneti nap miatt kimaradt szállítást haladéktalanul pótolja, a pótlás napjának
közhírré tételével.
e./ A szolgáltató gondoskodik a közterületi konténerek körzetének tisztántartásáról a
kijelölt ürítési napokon.
/10/ A háztartási hulladék elszállítását végzo jármu személyzete csak az adott területen
rendszeresített szabványos tartályban és az általa forgalmazott emblémás fóliazsákban
elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

/11/ A hulladékgyujto tartályban nem helyezheto el inert hulladék (pl. építési, bontási
törmelék, salak, föld, sár stb. ) veszélyes hulladék ( pl. festék, gyógyszer, vegyszer, állati-
tetem, száraz elem, akkumulátor stb. ),gépjármualkatrész, trágya, hó, fertozo- vagy robbanásveszélyes anyag, tuzveszélyes hulladék, ill. olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyujtése során a gépkocsi muszaki berendezésében rongálódást idézhet elo, és ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.
A szennyvízhálózatba trágyalé, hígtrágya és csapadékvíz bevezetése, leurítése tilos !
/12/ Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban a /11/ bekezdésben megjelölt
anyagot, tárgyat helyeztek el a kiürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével értesítik.

9.§.

/1/ A tulajdonos feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor:
a./ Köteles gondoskodni a 110 literes szabványkuka, gazdálkodó szervezeteknél igény
esetén a konténer, a szabványos rendszeresített és szerzodött edényzet térfogatát meg-
haladó mennyiség elhelyezésére szolgáltató által forgalmazott emblémás fóliazsák
beszerzésérol.
b./ A háztartási hulladékot tartalmazó kukát, emblémás fóliazsákot a szállítási napokon
/átadási napokon / a közterületre /átadási hely/ földes utcákban az utca járhatatlansága
idején a gyujtoedényzetet a legközelebbi szilárd útburkolat mellé köteles a szolgáltató
által megjelölt idopontig kihelyezni.
c./ A jelen rendeletben meghatározott szabványos gyujtoedényt használni.

d./ A kukák tisztántartásáról, fertotlenítésérol gondoskodni.

e./ Amennyiben az edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan
tulajdonosa köteles a tárolóhely környékét rendben, tisztán tartani.
/2/ A köztisztasági közszolgáltatásba bevont területeken fekvo nem lakáscélú helyiségek
tulajdonosai a lakóházak hulladéktároló edényeit nem használhatják, külön tárolóedényt
kötelesek biztosítani, illetve bérelni és a közszolgáltatásra szerzodést kötni a szolgáltató-
val.
/3/ A közületek és gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatást igénybe vevo köteles
biztosítani az edényzet tisztántartását, fertotlenítését, javítását.
/4/ Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak
személye nem állapítható meg – ellenkezo bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.
/5/ A települési önkormányzat a közigazgatási területén, a közterületen elhagyott hulladék
elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül
gondoskodik.

/6/ A hulladékgazdálkodáshoz fuzodo rendkívüli eseményekkel kapcsolatosan a szolgáltatást igénybevevoket bejelentési kötelezettség terheli.

/7/ A szennyvízhálózati közmure rá nem kötheto ingatlanoknál a megfelelo befogadó képességu ( a keletkezo napi szennyvíz mennyiség ötszöröse ) zárt, vízzáróan szigetelt szennyvíztároló használata, építése kötelezo !

10.§.

/1/ A lakossági közszolgáltatás ellátásáért a tulajdonos e rendelet szerinti díjat köteles
fizetni. A díjat a képviselotestület évente felülvizsgálja.
/2/ A hulladékgyujtés a 2.sz. mellékletben felsorolt utcákban 110 literes kukákban, illetve 5 m3-es konténerben történik úgy, hogy 1 db konténerben 45 db 110 literes kukának megfelelo mennyiségu háztartási hulladék helyezheto el.
/3/ A szilárd és folyékony hulladék szállítási, ártalmatlanítási díját a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.

/4/ A díjfizetés rendje:
a./ szilárdhulladéknál negyedévenként a tárgynegyedévet követo hó 15.-ig, módja:
a szolgáltató telephelyén készpénzzel, díjbeszedonél, átutalással, csekken..
b./ a folyékonyhulladék elszállítása esetén a TISZAKOM Kft, mint szolgáltató által kibocsátott számla ellenében.
/5/ A 3.számú mellékletben meghatározott szilárdhulladék szállítási, ártalmatlanítási
díj a magánháztartásokra vonatkozik. A /2/ bekezdés a./ pontja alá nem tartozók külön
szerzodés alapján a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint kötelesek a fizetést
teljesíteni.
/6/ Kintlévoség behajtása a szolgáltató kezdeményezésére közadók módjára történik a Hgtv.
26.§. /1/ – /4 / bek. alapján.

11.§.

/1/ Az egyéb szilárdhulladék elszállításáról azon ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia,
ahol a hulladék keletkezett.
/2/ A háztartásokban összegyulo nagyobb méretu – a rendszeres hulladékgyujtés kapcsán
szabványos gyujtoedényzetben nem elhelyezheto, így el nem szállítható – tárgyak, eszközök /bútor, háztartási gépek, stb. az un. egyéb szilárd hulladékok a kijelölt hulladék-
telepre szállíthatók térítés ellenében.
/3/ A polgármesteri hivatal által elrendelt lomtalanítási akciót évi egy alkalommal a szolgáltató elozetesen meghirdetett idoszakban és módon szervezi és bonyolítja. Az ingatlantulajdonos a települési hulladék veszélyes hulladéknak minosülo összetevoit köteles elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyujteni. Az önkormányzat évente legalább egy alkalommal elkülönített gyujtéssel biztosítja a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladék átvételét, melynek helyét és idejét a gyujtést megelozoen ki kell hirdetni.

/4/ A szolgáltatást igénybe vevo köteles együttmuködni a hulladék mennyiségi csökkentését
célzó, ill. a háztartásokban képzodo veszélyes hulladékkomponensek elkülönített gyujtését
igénylo kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyujtésben, a szerves
anyagok komposztálásában.

III. Fejezet

A rendelet végrehajtásának ellenorzése és szabálysértési rendelkezések.

12.§.

/1/ Jelen rendelet betartásának ellenorzésérol, végrehajtásáról a jegyzo gondoskodik.
/2/ Aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket megszegi
szabálysértést követ el és 30.000,- Ft összegig terjedo pénzbírsággal súlyható.
/3/ A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a rendeletben foglaltak
végrehajtása alól.

IV. Fejezet

Záró, hatálybalépteto rendelkezések

13.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérol a jegyzo a helyben szokásos módon gondoskodik..
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejuleg a 19/2001.(V.25.),a 20/2001.(VIII.31.), az 550/2001.(XII.21.), a 23/2002.(V.31.), a 33/2002.(XI.29.), a 38/2002.(XII.13.), és a 276/2003.(V.27.),16/2003 (XI.27.).21/2003.(XII.23.).számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik..

Tiszanána, 2004. április 28.

Dr. Tóth József sk.
Polgármester
Dr. Joó István sk.
Jegyzo

1.sz. melléklet

Fogalom meghatározások

a./ Közigazgatási terület: a község önkormányzatának illetékességi területe
b./ Szolgáltató: Hevesi Városfenntartó KFT, TRVVV, TISZAKOM Kft
c./ Köztisztasági közszolgáltatás:
A terepülési szilárd hulladék összegyujtése, a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása,
hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység, a települési folyékony hulladék
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezés
céljából történo elszállítása.
d./ Települési szilárd hulladékkal összefüggo tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása.
e./ Települési folyékony hulladékkal összefüggo tevékenység: a települési folyékony
hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
f./ Házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkezo szennyvíz összegyujtését szolgáló és
azt a szennyvízbeköto vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító
– az ingatlanon lévo építmény (épület) tartozékát képezo – szennyvízvezeték-hálózat, annak kiegészíto elemeivel (így például szennyvízmennyiség-ellenorzo akna, szennyvízelokezelo mu)
g./ Szennyvíz bekötovezeték: az ingatlanon keletkezo szennyvizeknek, továbbá egyesített
rendszeru szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba
történo bevezetésére szolgáló vezeték.
h./ Szennyvízelvezeto mu (gyujtorendszer): a közmuves szennyvízelvezetést szolgáló
külön jogszabályban meghatározott vízilétesítmény.
i./ Szennyvízelvezeto mube kapcsolt ingatlan: amelyrol a keletkezo szennyvizeket részben
vagy egészben szennyvíz bekötovezetékkel a szennyvízelvezeto mube vezetik be.
j./ Szennyvízbebocsátási pont: a szennyvízelvezeto munek a szennyvizek befogadására
kialakított része.
k./Települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont: a szennyvízelvezeto munek e célra
kijelölt és kialakított része.
l./ Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy
csapadékvíz keveréke.
m./ Települési folyékony hulladék: a települések területén, a közcsatornába be nem kötött
emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és
egyéb, helyi közmupótló berendezéseinek urítésébol, a nem közüzemi vízelvezeto
rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelo tevékenységbol származó
szennyvíz és szennyvíziszap, mely tartalmazhat kórokózó vagy fakultatív kórokozókat,
de nem minosül veszélyes hulladéknak.
n./ hulladék: bármely az 1.sz. Melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy
anyag, amelytol birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.
o./ veszélyes hulladék: a 2.sz. Mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel
rendelkezo, illetve ilyen anyagokat vagy összetevoket tartalmazó, eredete, összetétele,
koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelento hulladék.
p./ Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetoleg
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegu és összetételu, azzal együtt kezelheto más
hulladék.
r./ Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szenyvízelvezeto hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.
s./ Termelo: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége
következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik.
sz./ Hulladékkezelo: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli.
t./ Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggo tevékenységek rendszere, beleértve
a hulladék keletkezésének megelozését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenorzését, a kezelo berendezések és létesítmények üzemel-
tetését, bezárását, utógondozását, a muködés felhagyását követo vizsgálatokat, valamint
az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást,
u./ Újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történo ismételt felhasználása , a többször
felhasználható, újra töltheto termék a forgási ciklusból történo kilépésekor válik hulladékká,
ú./ Hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevojének a termelésben vagy a szolgál-
tatásban – a 4.számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával –
történo felhasználása.
ü./ ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyezteto szennyezo, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet
elemeitol történo elszigeteléssel vagy anyagi minoségének megváltoztatásával -, a 3.számú
mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.
u./ Kezelés: a hulladék veszélyezteto hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelozésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történo visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelolétesítmények utógondozását is.
v./ Gyujtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történo
elszállítás érdekében.
z./ Begyujtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történo átvétele a hulladék birtokosa
vagy a begyujto telephelyén, továbbá a begyujtohelyen (gyujtopontokon, hulladékgyujto
udvaron, tároló- kezelotelepen) és a további kezelés érdekében történo összegyujtés,
válogatás a begyujto telephelyén.
zs./Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.

2.sz. melléklet

Tiszanána község utca jegyzéke

Ady Endre út
Arany János út
Árpád út
Bartók Béla út
Bem József út
Bocskai István út
Csokonai Vitéz Mihály út
Damjanich János út
Dobó István út
Dózsa György út
Fo út
Laposkúti út
Gárdonyi Géza út
Cserepesi út
Hunyadi János út
Jókai Mór út
József Attila út
Kossuth Lajos út
Martinovics Ignác
Hangács út
Mikszáth Kálmán út
Móricz Zsigmond út
Petofi Sándor út
Rózsa út
Templom út
Patkoló út
Széchenyi út
Táncsics Mihály út
Vágóhíd út
Vásártér út
Vörösmarty Mihály út
Zrínyi Miklós út

3.számú melléklet

SZILÁRDHULLADÉK ÉS FOLYÉKONYHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁÉRT,
KEZELÉSÉÉRT FIZETENDO DÍJAK

Szilárdhulladék:

2004.január 1-tol a kukás és konténeres háztartási hulladék ártalmatlanítási,
begyujtési és szállítási díja Tiszanána közigazgatási belterületén az

– állandóan lakott ingatlanok után 7.200,- Ft/110 literes/heti egyszeri szállítás
– üdülo és hétvégi ház tulajdonosok az éves díj ¼ részét (1.800,- Ft)
– Dinnyésháti üdüloterületen az üdülotulajdonosok 5.000,- Ft/év
tartoznak megfizetni.

A törmelék lerakási díja: (a 1647 hrsz-ú személlerakó helyre történo szállítás)

1 zsák 100,- FT
1 kiskocsi 300,- Ft/forduló
1 teherautó 500,- Ft/forduló

Folyékonyhulladék:

a lakossági csatornaszolgáltatás díja 155,-Ft/m3
a közületi csatornaszolgáltatás díja 250,- Ft/m3