2007. 08. 28.

126/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót 9 igen szavazattal elfogadta.

127/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület a hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatót 9 igen szavazattal elfogadta.

128/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal a 2.sz.háziorvosi körzet, valamint a központi orvosi ügyelet tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

129/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal a védőnői körzet tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

130/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az útfelújítás és építés, továbbá a közvilágítás helyzetéről szóló tájékoztatót azzal, hogy a képviselő-testület megbízta az alpolgármestert és Sallós Károly képviselő urakat, hogy a következő ülésre a dinnyésháton elhelyezett közvilágítási lámpákat számszerűsítsék. A képviselő-testület megbízta az ENTER-NÁNA Kht-t, hogy a Fő út és a Bern út kereszteződéseit kivéve minden útkereszteződésből a kressz táblákat szedjék össze és helyezzék el azokat a Fő úttal találkozó kereszteződésekbe, valamint a dinnyésháti út elejére egy stop táblát helyezzenek el.

131/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a foglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatót.

132/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta, hogy az ENTER-NÁNA Kht ügyvezető igazgatója informálódjon az illetékes szerveknél a Dinnyéshát területén kialakítandó kerékpár és csónakszerviz létesítésével kapcsolatban. Megbízta a képviselő-testület az ENTER-NÁNA Kht ügyvezető igazgatóját, hogy a dinnyésháti sorompókat kikerülő terület (l0 m2) aszfaltozási munkáit végeztesse el.

133/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az 1.sz.háziorvosi körzet tevékenységéről szóló tájékoztatót és egyben hozzájárult ahhoz, hogy az OALl által visszaküldött vizitdíjból a szükséges eszközök megvásárlásra kerüljenek.

134/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal megbízta a polgármestert, hogy Kisköre város polgármesterénél informálódjon az internetes hálózat beruházásáról és annak állásáról a testület következő ülésén adjon tájékoztatást.

135/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Tiszamenti Kistérségi Terület és Gazdaságfejlesztési Társulás új társulási szerződését és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 13612007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy a Tiszanána, Fő út 179.sz.alatti rendőrségi épületben a telefon előfizetés kerüljön megszüntetésre.

137/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Sütő András Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.

138/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.

139/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést.

140/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta Orosz Károly képviselő úr javaslatát és megbízta a polgármestert az önkormányzati utak helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtására. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatos a Magyar Közút Állami Közútkezelő Kht. Heves Megyei Területi igazgatójával és amennyiben lehetséges ennek forrását az Európai Szolidaritási Alapból igényeljük.

141/2007.(V1II.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Fő úton mindkét oldalon kerüljön kihelyezésre egy “Sarud felé” feliratú útbaigazító tábla.

142/2007.(V1II.28.)sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúan elutasította, illetőleg nem fogadta el az MM Max Kft Xerox digitális fénymásoló beszerzésére vonatkozó ajánlatát.

143/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy Tiszanána település az Eger városban működő sürgősségi fogorvosi ellátást nem veszi igénybe, a lakosonkénti hozzájárulást nem fizeti meg.

144/2007.(V1II.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta, hogy az általános iskola és a napközi otthonos óvoda Sarud Község általános iskolájával és óvodájával együtt oktatási feladatokra társulást hozzon létre. Ennek előkészítésével a képviselő-testület megbízta a polgármestert és a jegyzőt. A társulás létrehozása meghiúsult, tekintettel arra, hogy Sarud község Önkormányzata a kezdeményezést elutasította.

145/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta, hogy Sarud község önkormányzatával 2008.január 1.napjával a körjegyzőség kialakítását támogatja, amennyiben a sarudi önkormányzat is úgy dönt.

146/2007.(VIII.28.)sz. határozat alapján 10 e Ft összegű támogatást nyújtott egy tiszanánai lakos gyógykezelése céljából.

147/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület megbízta az ENTER-NÁNA Kht ügyvezető igazgatóját, hogy a Tiszanána, Arany J.út 82.sz.alatti önkormányzati ingatlan életveszély elhárítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, illetve a Polgármesteri Hivatal Lakatos Kálmánnal a lakásbérleti szerződést kösse meg.

148/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület megbízta az ENTER-NÁNA Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a Csokonai út 102.sz.alatti önkormányzati bérlakás helyreállításával kapcsolatos intézkedést tegye meg, előzetesen a polgármesterrel egyeztetve.

149/2007.(V1II.28.)sz. határozattal a képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2008.évi pályázati fordulójához nem kíván csatlakozni.

150/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 149/2007.sz.határozatra figyelemmel egy tiszanánai diák kérelmét elutasította és egyben kérelmét áttette a hatáskörrel rendelkező Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe azzal, hogy részére átmeneti támogatást nyújtson.

151/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület a Csokonai út 104.és a Martinovics út 37 .sz. alatti ingatlanok átvételét elutasította.

152/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal egy tiszanánai lakos ivóvíz bekötési kérelmével kapcsolatban úgy döntött, hogy a közút átfúrásának költségeit vállalja, ezen túlmenően forrás hiányában egyéb támogatást nem tud nyújtani.

153/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület lO igen szavazattal úgy döntött, hogy Sebestyén Árpádné munkaviszonyát 2007.augusztus 31.napjával a Polgármesteri Hivatalnál megszünteti, és szeptember l. napjától az ENTER-NÁNA Kht-nél napi 6 órában bérének megtartása mellett más munkakört ajánl föl. A dolgozó az ajánlatot elfogadta. Részére a munkaköri leírást és az abban foglalt feladatait az ügyvezető elkészítette.

154/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a külföldi állampolgárok szemétszállítási díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy évközben rendeletmódosításra nincs lehetőség. 155/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy tiszanánai lakos szennyvízbekötési kérelmét oly módon támogatja, hogy az érdekeltségi hozzájárulás (90 e Ft) felét elengedi.

156/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, egy tiszanánai lakost Tiszanána-Dinnyésháton melegkonyhás étkeztetésű létesítményt építsen, amennyiben a KÖTI-KÖVIZIG az építéshez hozzájárul.

157/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület a képviselő-testület 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy az önkormányzat nyújtsa be a működésképtelen önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot.

158/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy határozott, hogy a megyei pénzintézeteknél informálódni szükséges a hitellehetőségekről, illetőleg a számlavezetés költségeirő1.

159-160/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület névszerinti szavazással hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat folyószámla hitelt illetőleg 4 millió forint beruházási hitelt fölvegyen.

161/2007.(VIII.28.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Tóth Andrea a helyi újság szerkesztésével kapcsolatos feladatok végzésére közhasznú vagy közcélú munkásként foglalkoztatásra kerüljön. Időközben kiderült, hogy nevezett személy gyes.-en van, a munkaügyi központnál regisztrálva nincs, ezért egyik foglalkoztatási formában sem lehet alkalmazni.