2007. 02. 20.

23/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót.

24/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

25/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

26/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a szociális normatívából 100eFt összeg kerü1jpn elkülönítésre a célból, hogy azon személyek, akik a 300 Ft-os vizitdíjat nem tudják megfizetni, a Szociális Bizottság e keret terhére támogatást nyújthasson.

27/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodással elfogadta, hogy a fizikoterápiás kezelést igénybevevő személyek 2007. március 01. napjától300 Ft/alkalom szolgáltatási díjat fizessenek.

28/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az egészségügyi intézménynél dolgozó takarítónő munkaideje 2007. március 01. napjától 8 órára kerüljön csökkentésre ( KOÜ-nél 3 óra, 1.sz.rendelőben és a védőnői szolgálatnál 2-2 óra, fizikoterápiánál 1 óra).

29/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az intézmény vezetők az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra a pályázatot készítsék el és április 30.ig nyújtsák be.

30/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az önkormányzat nyújtsa be az ÖNHIKI támogatási igényét április 30.-ig.

31/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással az önkormányzat havi működési hitelkeretét 20 millió forintban állapította meg.

32/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodás és 1 ellenszavazattal elfogadta, hogy a pótlékok mértéke az önkormányzat intézményeinél 2007. március 01. napjától kezdődően egységesen a jogszabályban meghatározott középszinten kerüljenek meghatározásra, kivéve az óvoda vezető helyettes vezetői pótléka. A közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának összegét március 01. nap játóI2.500,- Ft/hó ( étkezési utalvány), 5.000,- Ft/hó ( természetbeni étkezés ) összegekben határozta meg.

33/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület a 2007.évi költségvetési rendelettel kapcsolatos módosító indítványok közül nem támogatta a KOÜ-nél a takarítónő félórás álláscsökkentését, illetve úgy döntött, hogy a mosónői állást június 30. napjával megszünteti és a dolgozót július 0l.-től az óvodában dajka munkakörben foglalkoztatja és ennek keretében végzi a mosási teendőket is.

34/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Enter Nána Kht. 2007. évi költségvetését.

35/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács kezdeményezésére a Village+ használatának jogára épülő közhasznú egyesület megalapításában és működtetésében. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírás ára.

36/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag támogatta Kiss Tibor rendőr alezredes Hevesi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését.

37/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a Hanyi Sajfoki Vízgazdálkodási Szolgáltató Vízitársulat szerződéstervezetét, mely az l.sz. belvízelvezető csatorna használati jogának átadásával kapcsolatos. A képviselő-testület a használati jog időtartamát 10 évben, a felmondási időt pedig 30 napban javasolta meghatározni. A szerződés 3. és 8. pontjában foglaltakat tisztázni szükséges. Ezt-követően a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

38/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület a Pátyi Közmű Kft. által üzemeltetett közös nyomóvezeték szennyvíz elvezetési díját 52 Ft +ÁFA Ft összegben állapítja meg.

39/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a KOÜ gépkocsi karbantartását, takarítását 2007. március 16. napjától az Önkéntes Tűzoltóság szervezete végezze, l5e Ftlhó díjazás ellenében.

40-42/2007.(II.20.) sz. határozatokkal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy közlekedési szabálysértés miatt megbírságolt személyek a kiszabott pénzbüntetést az Enter Nána Kht.-nál közérdekű munkában ledolgozzák.

43/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület az Enter Nána Kht. ügyvezető igazgatójának munkabérét 2007. március 01.napjától160eFtlhó összegben állapította meg.

44/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen és 3 tartózkodással úgy döntött, hogy 2007.június 30.napjával az ÁMK szervezetét megszünteti oly módon, hogy július 0l.től az általános iskola, napközi otthon és az óvoda részben önálló intézményként működik tovább, a könyvtár pedig a polgármesteri hivatalba integrálódik. Az ÁMK-nál foglalkozott fizikai dolgozók 2007. szeptember 01. napjától az Enter Nána Kht. szervezetébe kerülnek. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt az iskolaigazgató, ill. az óvoda vezetői állás pályázati kiírásával úgy, hogy az augusztusi ülésen döntés születhessen az állások tekintetében.

45/2007.(II.20.) sz. határozat alapján Ipacs Ferencné részére 90e Ft összegű szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésre került.

46/2007.(II.20.) sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a CKÖ elnöke március 01.-től május 31.-ig az önkormányzatnál közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatásra kerüljön.