2007. 01. 30.

1/2007 . ( I30. )sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót.

2/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

3/2007 .( I.30. )sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét.

4/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a szociális rendelet módosításáról szóló előterjesztés a február 20-i ülésre kerüljön előterjesztésre azzal, hogy az előtte a szociális bizottság tárgyalja meg.

5/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület a 2007. évi munkatervet, illetve rendezvény tervet az elhangzott módosítással elfogadta.

6/2007 .( I.30. )sz. határozattal a képviselő-testület a 2007. évi költségvetés sarokszámait elfogadta azzal, hogy az intézményvezetők a hiány csökkentésére javaslataikat tegyék meg. A 2007.évi költségvetés tervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta, az eljárási rendben rögzített szervezetek írásos véleménye pedig a képviselő-testület február 20-i ülésére előterjesztésre kerülnek.

7/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a T-Com nyilvános távbeszélő állomást a Fő út 102.sz.ingatlan elé áthelyezze. Erről az igazgatóságot határozattal értesítettük.

8/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület megbízta a Szociális Bizottságot, hogy a Szociális Földprogramban való önkormányzati részvételt tekintse át, egyeztessen a falugazdásszal és az erre vonatkozó előterjesztését a képviselő-testület február 20-i ülésére tegye meg.

9/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni az önkormányzat a Tisza-tavi szúnyoggyérítésben a főszezonban azzal, hogy 300 ha.-on légi-kémiai szúnyogirtást (Tiszanána belterületen) 50 ha. légi-biológiai kezelést Dinnyéshát területén igényel. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a megállapodás aláírásával.

10/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület a szennyvízelvezetést biztosító gerincvezeték szennyvízelvezetési díjának (52,- Ft +ÁFA) megállapításával kapcsolatosan úgy döntött, hogy a díjjal kapcsolatosan szükséges Heves Megyei Vízmű Zrt, üzemeltető szakmai véleményének kikérése

10/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult a dinnyésháti Rendezési Terv módosításához (kemping) azzal a kikötéssel, hogy a rendezési Terv módosításának költségeit a tulajdonosok viselik, továbbá a terület felosztásából származó bevételt a kemping kialakítására fordítják és a kemping területét az építési előírásoknak megfelelően 5 éven belül beépítik. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal, ill. kérelmezőkkel megállapodásban rögzítse a kemping beépítésének feltételeit.

. 12/2007. ( I.30. )sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag Barcsik Ferencet 2007.03. 01. napjától 5 éves határozott időtartamra kinevezte az ENTER-NÁNA KHT ügyvezető igazgatójának. Egyben megbízta az ügyvezető igazgatót, hogy tegye meg a vonatkozó jogszabályok alapján (társasági törvény) a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a KHT 2008.június 30-ig KFT -vé alakuljon.

13/2007 . ( I.30. )sz. határozattal a képviselő-testület Nagy Miklósné kérelmét megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő tiszanánai 432 hrsz-ú Fő út 25. sz. alatti lakóház, ingatlant térítésmentesen átveszi. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy az ajándékozási szerződés elkészítéséről gondoskodjon.

14/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy 1 fő részére január l-től július 31-ig terjedő időszakra árvízkölcsön támogatásra megállapított fizetési kötelezettség alól mentesíti.

15/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a KOÜ-nél foglalkoztatott 3 fő gépkocsivezető munkaviszonyát a munkáltató 2006.dec.31. napjával megszüntesse. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt a végkielégítés és felmentési időre járó juttatások megállapítására, továbbá a létszám leépítési pályázat elkészítésére és határidőben történő beadására.

16/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Pallagi Erika védőnő 2007.január l-től december 31-ig Kiskörén az l.sz. védőnői körzetben helyettesként alkalmazásra kerüljön.

17-21/2007. ( I.30.)sz. határozatokkal a képviselő-testület 4 fő esetében hozzájárult ahhoz, hogy szabálysértés miatt kiszabott pénzbírságot közérdekű munkában ledolgozzák.

22/2007. ( I.30.)sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta az OKISB javaslatát az intézmények elnevezésére vonatkozóan és egyhangúlag úgy határozott, hogy az iskola, könyvtár és az egészségház névadására vonatkozó javaslatot elfogadja. A képviselő-testület megbízta a bizottság elnökét, hogy az érintett családoktól a hozzájárulást szerezze be.