2007. 05. 02.

72/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta, a független könyvvizsgálói jelentést megállapításait tudomásul vette. A pénzmaradvány elszámolásnál a -48.135 e Ft auditálási eltérés korrigálása június 15.napjáig megtörténik.

73/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület tudomásul vette a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót.

74/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület a hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

75/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta az ivóvíz-minőség javító beruházással kapcsolatos előterjesztést azzal, hogy a május 29-i ülésre az érintett szakembereket meghívja a célból, hogy a műszaki megoldásokkal kapcsolatosan adjanak részletes tájékoztatást.

76/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta, hogy amennyiben a Takarékbank Zrt. a válaszlevelet a képviselő-testület május 29-i üléséig nem küldi meg úgy ellenőrzést kezdeményez a PSZÁF-nál.

77/2007.(V.2.) sz. határozattal kapcsolatosan tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Kriston Miklós villanyszerelő szakember a képviselő-testület május 29-i ülésére tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az ÁMK-nál a villamoshálózat életveszélyes állapota miatt hol van szükség azonnali beavatkozásra, illetőleg arról, hogy érintésvédelmi jegyzőkönyvvel az intézmény rendelkezik-e és annak meddig szól a határideje.

78/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta Nikodém Miklós dinnyésháti kikötő üzemeltetésével kapcsolatos javaslatait és megbízta a polgármestert, hogy közölje az érintettel melyek azok a javaslatok melyet a testület figyelembe vesz és annak megvalósítását érdemesnek tartja, illetve melyek azok, melyek megvalósítása akadályba ütközik.

79/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület az ÁMK igazgató kérelmét 7 igen és 2 ellenszavazattal elfogadta, miszerint tudomásul vette 2007.június 17.napjával a magasabb vezetői megbízatásról történő lemondását, továbbá a határozatlan idejű pedagógusi státuszból történő felmentését.

80/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület 6 igen és 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy B.Kis János nyugdíjas pedagógus kérelmének helyt ad és méltányosságból nyugdíjazás miatti, felmentési időre járó 4 havi bér összege 4-5 hónap alatt kerüljön kifizetésre.

81/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület Sipos Istvánné kérelmének részben helyt adott, azaz a fürdőszoba kialakításához szükséges anyagköltséget 38.700,-Ft összegben biztosítja. A munkadíj vonatkozásában (szerelési költség) pedig az ENTER-NÁNA KHT szolgáltatásait vegye igénybe, ehhez az önkormányzat támogatást nyújt. A képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy az éjszakai áramdíj összegét ha lehetősége lesz rá ledolgozhatja.

82/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy Danyi Istvánné részére a lakásfenntartási támogatás terhére (megelőlegezésre) kerüljön ki fizetésre 36.000,- Ft összeg, melyet a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás kifizetéséhez kért.

83/2007.(V.2.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal az ENTER-NÁNA KHT felügyelő bizottságába Szalárdy László Tiszanána, Széchenyi út 79. sz. alatti lakost megválasztotta.