2007. 05. 29.

84/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a polgármestert megbízza járjon el az ivóvíz-minőségjavító beruházás megvalósulása érdekében azzal, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés megfogalmazásra kerül úgy abban rögzíteni szükséges, hogy ennek részeként a dinnyésháti ivóvízellátás a regionális vízmű ellátó rendszerből biztosított legyen.

85/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadta.

87/2007.(V.29.) számú határozat végrehajtásáról tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy egyfelől a Fő út 25.szám alatti ingatlan ügyében az alábbi intézkedés megtételére került sor: Tekintettel arra, hogy az ingatlant jelzálogjog terheli, továbbá a hagyatéki eljárásra még nem került sor, így az ingatlant az önkormányzat sem adásvételi szerződés, sem ajándékozási szerződés útján nem tudja megszerezni. Erről az ingatlan tulajdonosát tájékoztattam és egyben megküldtem részére az építésügyi hatóság által helyszíni szemle során keletkezett feljegyzést is. Ez alapján a tulajdonos kötelessége az ingatlan állagának helyreállítása amennyiben az gazdaságos, avagy a bontási engedély megkérése és az ingatlan lebontása. A Fő út 21.szám alatti ingatlanon kialakult helyzettel kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy a tulajdonos részére megküldött felszólítás eredménytelen maradt. Kötelességét az előírt határidőig nem teljesítette, ezért a mai napon végzéssel – eljárási bírság kiszabása mellett – ismételten köteleztem az ingatlan rendbetételére. Amennyiben ez sem jár eredménnyel úgy az ingatlan tulajdonosának költségére rendőrhatóság közreműködésének igénybevételével az ENTER-NÁNA KHT gondoskodik az ott található ingóságok elszállításáról.

88/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal a hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

89-90/2007.(V.29.) számú határozatokkal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az ENTER-NÁNA KHT 2006.évi mérlegbeszámolóját, illetőleg a 2007.I.n.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

91-92/2007.(V.29.) számú határozatokkal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az Tisza-Kom Kft 2006.évi mérlegbeszámolóját, illetőleg a 2007.I.n.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

93/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Tiszanánáért és Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítványok 2006.évi tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület kérte a Kuratórium tagjait, hogy nagyobb propagandát fejtsenek ki a támogatásokkal, illetve az 1 %-os SZJA felajánlásokkal kapcsolatban.

94/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az önkormányzati társulások éves mérlegbeszámolójáról szóló tájékoztatót.

95/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy a Tisza-tavi Fesztivált helyettesítő – melyet a Radír Produkció Kft bonyolít rendezvényre a pályázat benyújtásra került. A rendezvény augusztus 10-] 1-én kerül megrendezésre, melyhez az önkormányzat a 2007.évi költségvetéséből 400 e Ft összegű önerőt biztosítja.

96/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület a Református Egyház felújítási kérelmét támogatni nem tudta, de javasolta, hogy a képviselője forduljon a Tiszanánáért Közalapítvány Kuratóriumához. A képviselő-testület 100 e Ft összegű kifizetését javasolta.

97/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület a Naplemente Nyugdíjas Klub 25 éves évfordulójának megrendezéséhez 50e Ft összegű támogatásáról döntött.

98/2007 .(V .29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal az ENTERRNÁNA KHT Felügyelő Bizottsága tagjának 2007.május 30.napjától 5 éves időtartamra megválasztotta Suba Józsefné és Halász Béláné tiszanánai lakosokat.

99/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a túlsúlyos teherautók dinnyésháti út használatáért 5 eFt/alkalom összegű használati díjat fizessenek.

lOO/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület egy fő lakóház felújítási támogatási kérelmét elutasította és javasolta, hogy a rászorulók forduljanak a CKÖ-hoz annak érdekében, hogy pályázat benyújtásával próbálják kezelni a problémát.

lO1/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 3 db közvilágítási lámpatest felszereléséről döntött (Templom út 59.sz., Damjanich út 4.és 28.

l02/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Horváth Pálné CKÖ elnök 2007.június 1-től szeptember 30-ig közcélú foglalkoztatás keretében továbbra is alkalmazásra kerüljön.

l03/2007.(V.29.) számú határozat alapján az OTP Bank Rt-től 5 millió Ft összegű hitel felvételére került sor. A hitelszerződés 2007.június 8-án aláírásra került.

l04/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Village+ Tisza-tó térségének fenntartható fejlődéséért Közhasznú Egyesületben alapító tagként részt vesz és elfogadta az 5 eFt/év összegű tagdíj mértékét.

l05/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az LTP szerződésekkel kapcsolatban felmerült vitás kérdések érdekében a Takarékbank Rt-vel és a Fundamentával háromoldalú tárgyalást kezdeményez, melyen a polgármester, Orosz Károly és Gőz Zsuzsanna képviselők vesznek részt az önkormányzat képviseletében.

106/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület meghozta az intézmény átszervezéssel kapcsolatos 12 pontból álló határozatát, melynek végrehajtása folyamatosan történik az előírt menetrend és határidők betartása szerint.

107/2007.(V.29.) számú határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyetértett azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be “Álomparti Fesztivál” címmel az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai célelőirányzat forrásainak terhére kiírt pályázatra. A rendezvény költségvetése 4.266.670,- Ft, önerő, 1.066.670,- Ft. A rendezvény augusztus első 10 napjában kerül megrendezésre 3 napos időtartalommal.