2007. 10. 30.

185/2007.(X.20.)sz. képviselő-testületi határozatnak megfelelően az Október 23-i Nemzeti Ünnep alkalmából 2 fő részesült munkája elismeréseként jutalmazásban.

186/2007.(X.20.)sz. képviselő-testületi határozattal támogatta az Önkéntes Tűzoltóság nagyértékű tűzoltási, mentési szakfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelésre vonatkozó pályázatát, amelyhez a 400 e Ft. összegű sajáterőt a 2008.évi költségvetésében biztosította.

18712007.(X.30.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót.

188/2007.(X.30.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

189/2007.(X.30.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a CKÖ települési önkormányzat felé fennálló tartozását 2008.március 31.napjáig köteles rendezni.

190/2007.(X.30.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott pályázatot (tűzoltószertár felújítás, technikai eszközök vásárlás) melyhez a saját erőt (813 e Ft) a 2008.évi költségvetéséből biztosítja.

192-193-194/2007.(X.30.) sz. határozatokkal a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Tiszanánai Polgármesteri Hivatal megszüntetésére, a Tiszanána-Sarud Körjegyzőségre alapítására vonatkozó megszüntető, illetve alapító okiratokat, továbbá elfogadta a Körjegyzőségre vonatkozó Megállapodás tervezetet is. Ezzel egyidejűleg Sarud község is döntést hozott a fenti témaköröket illetően.

195/2007.(X.30.) sz. határozattal -a képviselő-testület jóváhagyta a körjegyzői állás betöltésével kapcsolatos kiírást, amely 2007.október 31-én továbbításra került a BM Belügyi Közlöny szerkesztősége felé, ahol azt a tájékoztatást adták, hogy várható a december 1-4 közötti időpontban fog megjelenni a hirdetmény.

196/2007.(X.30.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 2008-as évben a Pénzügyi Bizottság végezze el az önkormányzat és intézményei tekintetében a belső ellenőrzést, tekintettel arra, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás 2008.évi programjában Tiszanána nem szerepel. A pénzügyi bizottság 2008.évi munkatervének készítésekor legyen tekintettel.

197/2007.(X.30.) sz. határozat értelmében a Sütő András Általános Iskola igazgatója a november 27-i ülésre köteles előterjeszteni a Kollektív Szerződés módosítására vonatkozó javaslatát.

198-199/2007.(X.30.) sz. határozatokkal a képviselő-testület jóváhagyta a Sütő András Általános Iskola, ill. a Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

200/2007.(X.30.) sz. határozattal a képviselő-testület vállalta, hogy az egyik nyugdíjba vonuló köztisztviselő, aki 2008.január 12.napjától előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult hogy a Megyei Nyugdíjbiztosító Igazgatóság felé egyösszegben kifizeti a fenti időszakra megállapított, 12 napra járó, az Igazgatóság által megállapított Nyugdíj összegét.