2007. 09. 11.

162/2007.(IX.ll.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hevesi Kistérség Többcélú Társulás indítványát megtárgyalva a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére vonatkozóan az alapajánlatot támogatja (3 telephely, 3 orvos, 3 asszisztens, 3 gépkocsivezető, önkormányzati hozzájárulás 95,- Ft /l fő/hó) és megbízza a polgármestert, hogy a soron következő társulási ülésen ezt képviselje.

163/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást a Tisza-tavi Települések Önkormányzati Társulása elnökétől arra vonatkozóan, hogy mi volt az oka annak, hogy a 2007.évi szúnyogirtással kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabálytalansága miatt a társulást megbírságolták, illetve küldje meg az üggyel kapcsolatos bírósági végzést.

164/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadta.

165/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselőtestület megbízta a polgármestert, hogy kérjen részletes tájékoztatást a szélessávú informatikai hálózat kiépítésével kapcsolatos beruházás jelenlegi állásáról, továbbá a működtetés, üzemeltetés és a szolgáltatás elképzeléseiről.

166/2007.(lX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület a hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

167/2007.(IX.25.)sz. határozattal kapcsolatban, annak végrehajtására megbíztam Vankó László urat, aki az ülésen részletes tájékoztatót ad a gazos telkek rendbetételévei kapcsolatos megtett intézkedésekről. 168/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást Németh Mihályné szakasszisztenstől a fizikoterápiás kezelést igénybevevők számáról és összegéről. A képviselő-testület határozatát megküldtük a szakasszisztens részére, miszerint 2007.október 1.napjától 300,-Ft/alkalom szolgáltatási díjat szedjen be a szolgáltatást igénybevevő személyektől.

169/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta a 2007.évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló előterjesztést.

170/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta az ENTER-NÁNA KHT 2007.első féléves gazdálkodásáról szóló előterjesztést.

171/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a polgármester tárgyalást folytasson Dr. Olariu Zsolt fogorvos úrral a Tiszanána-Sarud fogorvosi álláshely betöltése céljából, tekintettel arra, hogy az ÁNTSZ engedélye 2007. december 31.-ig szól.

172/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Hevesi Kistérség által benyújtott Senior Sport Programhoz.
A pályázathoz szükséges 50 eFt összegű önerőt a képviselő-testület a 2007.évi költségvetés terhére biztosítja.

173/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola épület teljes felújítására az önkormányzat nyújtson be pályázatot az ÉMOP-2007/4.3.1. Programjára. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz is, hogy szabadtéri játszóeszközökre, sportudvar kialakítására is nyújtson be pályázatot az önkormányzat, tekintettel a 95 %-os támogatottságra. A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önerőt 2007.évi költségvetéséből biztosítja.

174/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület elviekben hozzájárult az un. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséhez és egyben megbízta a polgármestert hogy a GUARDS Távközlési, Szolgáltató Zrt-t a csatlakozási szándékról értesítse. A képviselő-testület következő ülésére a Zrt -t képviselője kerüljön meghívásra, és adjon tájékoztatást a beruházási és üzemeltetési költségekről és azok forrásairól.

175/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat alapító tagja legyen a Tisza- Tama-Rima Menti Leader Akciócsoportnak, és egyben megbízta a polgármestert az önkormányzat képviseletére.

176-177/2007 .(IX.25. )sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta a Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda és a Sütő András Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

178/2007.(IX.25.)sz. határozat, mely a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról szól, az egyeztető tárgyalást október 25.napján Magyar Zsuzsanna tervező, Galba Béla kemping tulajdonos, Laska Pál építésügyi főelőadó, a polgármester és a jegyző részvételével lefolytattuk . A dinnyésháti üdülőterületen felmerülő valamennyi módosító javaslatot átbeszéltük, a tervező a rendezési terv módosítására vonatkozó árajánlatát benyújtotta. A módosítást érintő közel 3 ha. zöldterület amely jelenleg osztatlan közös tulajdonban áll, tulajdonosait 2007.október 31. napjára tervezzük összehívni. A módosítással kapcsolatban felmerült és szükséges tudnivalókról szóló tájékoztatás céljából.

179/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a falusi szállásadással foglalkozó személyek részvételével lebonyolított megbeszélésről készült feljegyzést és a jövőre vonatkozóan egyetértett azzal, hogy az Utazás Kiállítás időpontjáról az érintetteket időben tájékoztatja a hivatal. Fábián Anna Mária köztisztviselő lesz a jövőben a szállásadók és a hivatal közötti kapcsolattartó személy, a testvérvárosokat megkérjük, hogy a szállásadók névsorát küldjék meg részünkre, továbbá Dr. Szépe Bálint képviselő vállalta, hogy 48 órán belül a honlapra fölteszi a szállásadással foglalkozók által közzétenni kívánt anyagot.

180/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot az Országos Foglalkoztatási Alaphoz (lakhatási, szociális és foglalkoztatási integráció). A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt 2007.évi költségvetéséből biztosítja.

181/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a dinnyésháti üdülőterületen az ENTER-NÁNA KHT egyeztesse le, hogy ki kért engedélyt, ill. ki az aki engedély nélkül szereltette fel ingatlana elé a közvilágítási lámpatestet.
Czakó József Kárász úti üdülőtulajdonos közvilágítási lámpatest felszerelésére irányuló kérelmét a képviselő-testület támogatta és hozzájárult ahhoz, hogy saját költségén az ingatlana elé lámpatestet szereltessen fel.

182/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület 1 óvodás korú gyermek részére méltányosságból 50 %-os kedvezményt biztosított.

184/2007.(IX.25.)sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a pénzügyi bizottság indítványát és ez alapján úgy döntött, hogy Márkus Róbert Zsolt volt iskola igazgató elszámoltatása történjen meg és csak ezt követően kerüljön sor a felmentési időre járó illetmény és a végkielégítés kifizetésére. Dr. Kovács Gábor jogi képviselő részére az ezzel kapcsolatos álláspontot eljuttattuk. Tudomásunk szerint választ a mai napig nem kaptunk.