2008. 01. 29.

1/2008.(I.14.) sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta a Sütő András Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést. (Egységes szerkezetbe foglalta).

2/2008.(I.29.) sz. határozattal a f képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót.

3/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatót.

4/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazatta1 elfogadta az önkormányzat 2008.évi munka- és rendezvénytervét.

5/2008.(1.29.) sz. képviselő-testületi határozat értelmében a februári ülésre a körjegyzőnek el kellett készíteni az önkormányzat SZMSZ-át, illetve a szociális igazgatásról és szociális feladatokról szóló rendeletének módosító javaslatát.

6/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sütő András Általános Iskola és a Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda feladatai ellátására Közoktatási Társulást hozzon létre mikro-térségi, vagy Többcélú Kistérségi Társulás településeivel.

7/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2008.évi költségvetési menetrend és a költségvetési tervezettel kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy mindazon szervezetek, melyeknek a költségvetési tervezetet véleményezni kell, véleményüket a képviselő-testület február 26-i üléséig terjesszék elő.

8/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzatot egyhangúlag elfogadta.

9/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy a jogosulatlannak ítélt közműfejlesztési támogatások visszaigénylésével kapcsolatban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank központjától a mai napig nem kapott választ, ezért a PSZÁF-hoz, Közigazgatási Hivatalhoz, illetve az Állami Számvevő székhez fordul.

10/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy mindaddig ne rendeljük meg Tiszanána-Dinnyéshát üdülőterületére vonatkozó rendelet módosítást, amíg az érintettek a tervezési díj összegét egy elkülönített számlára be nem fizetik.

11/2008.(1.29.) sz. határozattal kapcsolatosan – melyben Tiszanána és Sarud települések fogorvosi ellátásának megvalósítása került terítékre – a képviselő-testület 2008.február 26-i közös testületi ülésen kerül részleteiben megtárgyalásra.

12/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület egyetértett azza4 hogy az erdélyi Zeteváralja településsel az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot és amennyiben fogadókészség mutatkozik, úgy a testvérvárosi kapcsolat létesítésére sor kerülhet.

13/2008.(1.29.) sz. határozat értelmében a DOLINA Kft ügyvezető igazgatója február 26-i ülésre meghívásra került.

14/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármester rendelje meg a Tisza-tavi Üdülési Katalógus Turisztikai Kiadványban elhelyezett hirdetést 20 eFt + Áfa költségért. A hirdetés megrendelésre került.

15/2008.(1.29.) sz. határozat alapján a Tisza-tavi Horgász Kalauz Kiadványba a hirdetési felület 12 eFt bruttó költséggel megrendelésre került.

16/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta, hogy a közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat kerüljön beadásra, tekintettel arra, hogy a pályázathoz önerő nem szükséges.

17/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2oo8. január l. napját követően hozott rendőrségi vagy bírósági szabálysértési határozatok alapján a közérdekű munkavégzést a továbbiakban nem teszi lehetővé.

18/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fő út 139.sz. alatti Nyugdíjas K1ubot 2008. február 16-i rendezvény tartás céljából bérbe adja. (A rendezvény mind két kérelmező részéről elmaradt, nem került megtartásra.)

19/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a települési önkormányzat által a CKÖ-nek kifizetett 232.297,- Ft összegű (közhasznú munkabér és járulékaihoz kapcsolódó önrész) tarozását támogatásként nyújtja a CKÖ működéséhez.

20/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta a CAMINUS Kft ajánlatát, és úgy döntött, hogy a legoptimálisabb futamidő kiválasztását követően az önkormányzat nyújtsa be pályázatát a Sütő András Általános Iskola és Tornacsarnok fűtéskorszerűsítésére.

21/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület megállapította a polgármester illetményét és költségátalány mértékét 2008.január 1.napjával.

22/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület a 3.sz.szavazókörbe Beta Imre Tiszanána, Széchenyi út 99. sz. alatti lakost szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztotta.

23/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2008.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási díj támogatásra benyújtja pályázatát, és nyertes pályázat esetén a támogatás összegét átutalja a hálózatot üzemeltető Heves Megyei Vízmű Zrt-nek.

24/2008.(1.29.) sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta az iskola és óvoda körzethatár megállapításával kapcsolatos előterjesztést és egyhangúlag elfogadta, hogy a 200996 OM azonosító számú Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda, illetve a 200997 OM azonosító számú Sütő András Általános Iskola felvételi körzete Tiszanána legyen.