Tiszanána Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.

A képviselotestület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Ötv 79-80.§-aiban, továbbá az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 108-109.§.–ban foglaltakra – Tiszanána Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§.

E rendelet hatálya kiterjed:

a./ a községi önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt muködõ költségvetési szervekre ( a továbbiakban: intézmények)
b./ mindazokra a dolgokra, melyek a községi önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékû jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megilleto részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon ).

Az önkormányzati vagyon
2.§.
/1/ Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és forgalomképes vállalkozói vagyonból áll.
/2/ A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg.
/3/ A törvényben foglaltakon túlmenoen forgalomképtelenek a települési szeméttelep, köztéri mualkotások, veszélyes hulladék tárolására kijelölt helyek, továbbá minden ingó és ingatlan dolog, amelyet törvény vagy a település önkormányzatának képviselo-testülete forgalomképtelennek nyilvánít.

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon egyéb módon történo hasznosítása a képviselotestület közterület használatáról és közterület használati díjairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint történhet.
/5/ A törvényben foglaltakon túlmenoen korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévo muvészeti alkotások és a közüzemi szolgáltatást végzo vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magába foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is.
/6/ A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon olyan gazdasági társaságba apportálható, ahol:
a./ az önkormányzat által alapított egyszemélyes társaság az önkormányzat, ill. több önkormányzat többségi tulajdonában, vagy többségi irányítása alatt áll, és
b./ az érintett vagyontárgy jellege szerinti közszolgáltatási feladatot lát el, valamint
c./ az önkormányzat felelossége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
/7/ A közmuvagyonnak gazdasági társaságba való bevitelérol rendelkezo alapító okiratot, társasági szerzodést, alapszabályt az önkormányzat képviselo-testülete határozattal hagyja jóvá. E rendelkezést megfeleloen alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerzodést, alapszabály módosítására is.
/8/ Forgalomképes vállalkozói vagyon mind az a vagyon, amely nem tartozik a (3) – (5) bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

Vagyonnyilvántartás és leltár
3.§./1/ Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok eloírásainak megfelelo nyilvántartásokat kell vezetni.
/2/ Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelo kötelezettségeket is.

II.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai
A tulajdonosi jogok gyakorlása
4.§.

/1/ A tulajdonosi jogokat a képviselotestület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásával szerveit, és az önkormányzati vagyonkezeloket e rendelet szerint bízza meg.
/2/ Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelheti, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerzodésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza.
/3/ Önkormányzati vagyonkezelo szervek : az önkormányzat intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala.
/4/ A vagyonkezelo szerv a kezelésében, használatában lévo önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelezo feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik.
/5/ Az önkormányzat a tulajdonában lévo vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülo vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, ill. vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.

/6/ Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abban tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelosségi körébe tartozik, az önkormányzat, ill. több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51 %-nál kevesebb nem lehet.
/7/ Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselotestület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselotestület nyilatkozatával lehet.
/8/ Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történo feltüntetéséhez nem járul hozzá.
/9/ Az önkormányzati törzsvagyon állagának megorzésérol, üzemeltetésérol a képviselotestület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetoleg e vagyontárgyakat üzemelteto gazdasági társaság útján gondoskodik.
/10/ A korlátozottan fogalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerzodésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
5.§.

/1/ Az önkormányzati vagyont 1 millió Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyonhasználatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártköru) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevo részére lehet.

/2/ Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelo szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása.

/3/ A szerzodés megkötésére a polgármester jogosult.

/4/ Az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága ellenorzi a nyilvános
értékesítést és hasznosítást.
6.§.
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

/1/ A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.
/2/ Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a./ értékpapír esetén a névérték alapján,
b./ egyéb ingó- és ingatlanvagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.

/3/ Ha a szerzodés tárgya több vagyontárgy /vagyontömeg /, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
/4/ Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

7.§.
Eljárás a tulajdonos képviseletében

Az önkormányzati vagyont érinto hatósági eljárásban a tulajdonost megilleto nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.
Az önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjog változással nem járó, egyéb módon történo 1 évet meghaladó hasznosításáról a képviselotestület, ennél rövidebb idotartam esetén a polgármester rendelkezik.

8.§.
Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése

/1/ Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben meghatározott eseteken kívül – a következo célra lehet:
a./ meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b./ kötelezettségvállalással, közérdeku célra,
c./ közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel,
d./ közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.

/2/ Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben, vagy egészben követelésérol:
a./ csodegyességi megállapodásban,
b./ bírói egyezség keretében,
c./ felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
d./ a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e./ ha a követelés igazoltan csak veszteséggel /aránytalan költségráfordítással/ érvényesítheto,
f./ kötelezettje nem lelheto fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemloen bizonyított.

9.§.
A felajánlott vagyon elfogadása

/1/ Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondta, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelo elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

/2/ Az önkormányzat részére 1 millió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselotestület jóváhagyására.

10.§.
Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal

A képviselo-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:

a./ az önkormányzat tulajdonát képezo vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,
b./ ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történo kijelölése,
c./ gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történo kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,
d./ hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,
e./ kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
f./ kezességvállalása, 1 évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
g./ gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
h./ társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

11.§.
/1/ Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függoen az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelok hatáskörébe tartoznak.
/2/ A képviselotestület hatáskörébe tartozik
a./ 1 millió Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b./ 1 millió Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése,
c./ behajthatatlan követelések törlése 300 ezer forint értékhatár felett.

/3/ A képviselotestület pénzügyi bizottságának hatáskörébe tartozik:

a./ az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenorzése,
b./ a biztosítási szerzodések megkötésének véleményezése,
c./ a képviselo-testület által értékesítésre kijelölt 1 millió forint értékhatár alatti
ingatlan elidegenítése, használatának, ill. hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul
adása, egyéb módon történo megterhelése,
d./ 100.000,- Ft-tól 1 millió Ft értékhatárig ingóvagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése,
e./ 1 millió Ft értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása,
f./ behajthatatlan követelések törlése 30 ezer Ft és 300 ezer Ft között.

/4/ A vagyonkezelo szervezet vezetojének hatáskörébe tartozik a pénzügyi bizottság jóváhagyásával:
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözheto vagyon – 2 évet meg nem haladó – határozott
idotartamú bérbeadás útján történo hasznosítása,
b./ a használatában, kezelésében lévo 100 ezer Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértéku jog értékesítése,
c./ 30 ezer Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése.

/5/ A polgármester jogosult:

a./ a hatáskörrel rendelkezo szerv döntése alapján a vagyon hasznosítási jogügyletek megkötésére,
b./ megkötni a nem intézményi használatban lévo bérleti szerzodéseket,
c./ megkötni – a pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével – a biztosítási szerzodéseket,
d./ rendelkezni a nem törzsvagyon körébe tartozó, 500 ezer Ft egyedi forgalmi értékhatár alatti önkormányzati ingóvagyon szerzésérol, elidegenítésérol, megterhelésérol, bérbeadásáról, használatba adásáról, és gazdaságba történo bevitelérol, melyrol az azt követo elso képviselo-testületi ülésen be kell számolnia.

/6/ A vagyonleltár folyamatos karbantartásáról a jegyzo köteles gondoskodni.

III.
Záró rendelkezések.
12.§.

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérol a jegyzo gondoskodik.

/2/ Hatálybalépésének idopontjával a 15/2000, 9/2001, 4/2002, 17/2002, 32/2002. és a
26/2003.sz.önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Tiszanána, 2004. április 1.

Dr. Tóth József sk. Dr. Joó István sk.
polgármester jegyzo

1.sz. melléklet
Bérleti díjak

• földhaszonbérlet 1,- Ft/ 10m2
– fakivágás közterületrol 1000,- Ft/db
– hirdetési díj 300,- Ft/hirdetés
• fénymásolás 25,- Ft/oldal
• lakbér öszkomfortos lakás esetén 120,- Ft/m2
• komfortos -”- 100,- Ft/m2
• félkomfortos -”- 80,- Ft/m2
komfort nélküli -”- 60,- Ft/m2
– garázs bérleti díj 1.500,- Ft/hó

Az ENTER NÁNA KHT által végzett szolgáltatási díjak:
Kábel-televízió:
– havi díj (alapcsomag) 1.000,- Ft
– havi díj (extra -”- 2.100,- Ft
– visszakötés 3.000,-Ft
– újbekötés 12.000,- Ft
– szurozés 1.500,- Ft

Internet használat 15,- Ft/perc + ÁFA

Nyomtatás (fekete-fehér) 40,- Ft/oldal + ÁFA
-„- színes 60,- Ft/oldal + ÁFA
Fénymásolás 25,- Ft/oldal + ÁFA
Fax használat 20,- Ft/oldal + ÁFA

Hirdetési díj a képújságon 125,- Ft/nap + ÁFA (minimum 3 nap)

Fûnyírás 25,- Ft/m2
Hóeltakarítás 20,- Ft/m2
Kézi földmunka 3.000,- Ft/fo/nap