Tiszanána Község Önkormányzata Képviselotestületének 5/2004.(II.24./sz. rendelete a polgármesteri hivatal köztisztviseloit megilleto juttatásokról, támogatásokról.

Tiszanána Község Önkormányzata a köztisztviselok jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv.
(Ktv.) 4.§. és 106.§. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban ( továbbiakban: Hivatal ) foglakoztatott köztisztviselok közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza:

A rendelet hatálya

1.§.

1. E rendelet hatálya a jegyzo, és a Hivatal köztisztviseloi közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
2. E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselo-testület a Ktv. alapján lehetoséget kapott. A képviselo-testület hatásköre a különbözo juttatások bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit és a kifizetés szabályait a jegyzo a Közszolgálati Szabályzatban ( továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg.
3. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.
4. A részmunkaidoben foglalkoztatott köztisztviseloket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaido arányosan illetik meg.
Munkakörök
2.§.

A köztisztviselok munka-és feladatkörét, képesítési követelményeit és a hivatali szervezetben elfoglalt helyét az SZMSZ mellékletét képezo Ügyrendben és munkaköri leírásokban kell meghatározni.
A köztisztviselo munkaköri megnevezését ennek megfeleloen a szakmai területre utaló kifejezéssel kell megállapítani ( pl. pénzügyi eloadó, szocális foeloadó, gyámügyi tanácsos stb.)

A köztisztviselo díjazása

3.§.
Illetményalap
(1) A köztisztviselo a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. Az illetmény alapilletménybol, illetménykiegészítésbol és illetménypótlékból áll.
Illetménykiegészítés
2. A Ktv.44/A.§. alapján a képviselo-testület évente, a költségvetési rendeletben a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselonek illetménykiegészítést állapíthat meg. Az illetménykiegészítés mértékét a Ktv. hivatkozott szakaszára tekintettel állapíthatja meg.
Az illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kiterjednek a Hivatal közép-és felsofokú végzettségu köztisztviseloire és vezetoire.
Vezetoi pótlék
3. A Ktv.46.§.(5) bekezdése alapján a képviselo-testület évente a költségvetési rendeletben, a tárgyévre vonatkozóan vezetoi illetménypótlékot állapíthat meg. A vezetoi pótlék mértékét a Ktv. hivatkozott szakaszára figyelemmel állapítja meg.

Képzettségi pótlék
4. A képzettségi pótlék szabálya kiterjed a Hivatal felso-és középfokú végzettségu köztisztviseloire és vezetoire. Nem terjed ki az ügykezelore és fizikai alkalmazottakra. Képzettségi pótlék illeti meg a jegyzot ( 50% mértékben) valamint a mérlegképes könyvelo szakképesítéssel rendelkezo köztisztviselot ( 40% mértékben )

Idegennyelv-tudási pótlék
5. Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvekrol és munkakörökrol a Szabályzat III.fejezetének 3.pontja rendelkezik. Mértéke megegyezik a Ktv.-ben meghatározottakkal
6. Egyéb juttatások
7. Jubileumi jutalom
A köztisztviselot és a polgármestert közszolgálati jogviszonya (Ktv.72.§./1/-/2/ bekezdése ) alapján a Ktv.49/E.§.szerint 25,30,35,40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött ido után jubileumi jutalom illeti meg. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött ido betöltésének napján esedékes. A jubileumi jutalom jogosultság szabályait a Ktv.49/E.§. részletesen tartalmazza.
8. Étkezési hozzájárulás
A köztisztviselot és a polgármestert havonta 3.500,- Ft összegu étkezési utalvány, vagy 6.000,- Ft összegu étkezési hozzájárulás illeti meg, mely adómentesen kifizetheto.
Az étkezési hozzájárulás és annak elszámolásával kapcsolatos szabályokat a Szabályzat IV. Fejezet szabályozza részletesen.
9. Ruházati költségtérítés
A hivatal teljes munkaidoben foglalkoztatott köztisztviseloit és a polgármestert évente egy alkalommal természetbeni juttatásként ruházati költségtérítés illeti meg, melynek mértéke az illetményalap 200 %-a. A ruházati költségtérítés fedezetéül a fenti mértéku finanszírozást a képviselotestület 2004.évre is biztosítja. A ruházati költségtérítés eljárási és technikai szabályait a Szabályzat V. Fejezete szabályozza.

10. A köztisztviselok szakmai képzésének támogatása
A köztisztviselo részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható.
A tanulmányi támogatás mértékét a képviselotestület az éves költségvetésében határozza meg, annak részletes szabályait a Szabályzat VI. Fejezet 8./pontja tartalmazza.
11. Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások
A Szabályzat VI. Fejezete részletesen szabályozza a lakásépítés és vásárlás, az albérleti díj hozzájárulás, az üdülési hozzájárulás, családalapítási támogatás, szociális támogatások, az illetmény eloleg, a kegyeleti támogatások és a nyugállományú köztisztviselok támogatásával kapcsolatos eljárási és technikai szabályokat.
12. A köztisztviselo eredményes munkájának elismerése
A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzéséért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkezo feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövididon belül történo ösztönzésére a hivatal köztisztviseloi jutalomban részesíthetok. Az eseti jutalomkéret éves mértékét a képviselotestület az éves költségvetésében határozza meg.
A polgármestert az éves költségvetés eredményes teljesítése esetén 2-4 havi illetményének megfelelo jutalomban részesítheto.

Hatálybalépteto rendelkezések

13. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérol a jegyzo a helyben szokásos módon gondoskodik.
14. E rendelet hatálybalépésével egyidejuleg a 24/2001.(X.31.), továbbá a 16/2002.(II.08.)sz. Önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Tiszanána, 2004. február 18.

Dr. Tóth József sk. Dr. Joó István sk.
Polgármester jegyzo