Tiszanána Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.1.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről.

Tiszanána Község Önkormányzatának Képviselotestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, továbbá a temetokrol és a temetkezésrol szóló
1999.évi XLIII. törvény (a továbbiakban TeTv.) 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a TeTv. Végrehajtására kiadott a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban TeR.) rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. (1) a szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megilleto jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetok muködési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A tisztességes, és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye elott a tiszteletadás joga bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi.

(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad. Az elhamvasztott halottak maradványait tartalmazó urnákat – a 24.§. (2) bekezdésben írt kivételtol eltekintve – ugyancsak a temetoben szabad elhelyezni.

2.§. (1) Jelen rendelet hatálya a Tiszanána község közigazgatása területén muködo temetokre – ide értve a jövoben létesülo temeto/ke/t is -, valamint az ezek fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre és azok folytatóira terjed ki.

(2) Tiszanána község közigazgatási területén – jelen rendelet megalkotásakor:
Muködo egyházi temeto: a Katolikus temeto, Tiszanána, Széchenyi út
a Református temeto I., Tiszanána, Kossuth út,
a Református temeto II., Tiszanána, Arany J. út.

(3) Új temetot létesíteni csak a TeR. Ezzel kapcsolatos szabályainak betartásával lehet.

3.§. E rendelet alkalmazása szempontjából:

– temeto: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegu, különleges t4erület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésu, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak vagy használtak,
– köztemeto: az önkormányzat tulajdonában lévo temeto, illetoleg a temetonek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemeto fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti,
– temetkezési emlékhely: a temeton kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévo, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál:
– temetési hely: a temetoben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történo elhelyezkedése alapján különböznek egymástól:
– kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megorzésére létesített építmény, emlékmu, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla,
– kegyeleti közszolgáltatás: a köztemeto fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megorzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.

4.§.(1) A temeto tulajdonosa köteles a temeto fenntartásáról továbbá üzemeltetésérol saját maga vagy szerzodés alapján valamely gazdálkodó szervezet útján gondoskodni.

(2) A temeto tulajdonosa köteles gondoskodni a temeto kegyeleti méltóságának megorzésérol,
a temeto tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint
sírhelytábláinak megépítésérol, kialakításáról. Köteles továbbá szabályzatot készíteni a temeto használatának rendjérol.

(3) Amennyiben a jelen rendelet hatálybalépését követoen valamely más szervezet temetot létesít, úgy a temeto fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatokról a temeto tulajdonosa köteles gondoskodni.

5.§. (1) A temeto fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a Jegyzo ellenorzi. Ennek keretében:
a./ a temeto fenntartóját és üzemeltetojét felhívhatja a jogszabályokban és a temeto szabályzatában foglalt rendelkezések betartására,
b./ a szabályok megszegoivel szemben szabálysértési eljárást folytathat le,
c./ ellenorzi a kegyeleti közszolgáltatási szerzodésben foglaltak betartását. Szükség esetén kezdeményezheti a közszolgáltatási szerzodés felmondását.

(2) A Jegyzo ellenorzése során a temetoben vezetett nyilvántartásokba betekinthet és vizsgálhatja a temetoben szolgáltatást végzok jogosultságát.

II. felezet

A TEMETO FENNTARTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE
6.§. A temeto üzemeltetésérol a temeto tulajdonosa gondoskodik. Az üzemelteto a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlo bánásmód követelményét.

7.§. (1) A temeto mindenkori üzemeltetojének feladatai:
a./ meghatározza a temetési szolgáltatás, illetoleg a temetoben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetoi rendjét,
b./ biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,
c./ megállapítja a temetolátogatók kegyetgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idot,
d./ biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hutok, valamint a temeto egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és muködteti azokat:
e./ gondoskodik a temetobe kiszállított elhunytak átvételérol, és biztosítja a temeto nyitását, zárásá,
f./ vezeti és megorzi a nyilvántartó könyveket,
g./ tájékoztatja a temetolátogatókat,
h./ kijelöli a temetési helyeket,
i./ elvégzi a temeto és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
j./ összegyujti és elszállítja a hulladékot,
k./ gondoskodik a temeto rendjének betartásáról és betartatásáról,
l./ összehangolja a temetéseket,
m./ gondoskodik az ügyfélfogadásról.

(2) Az üzemelteto köteles együttmuködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.

8.§. Az üzemelteto a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenysége ellátásáért (nyilvántartás vezetése, sírkijelölés, felügyelet stb.) valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért – a szolgáltatást igénybe vevoktol – díjazást kérhet, errol és ennek mértékérol a temeto tulajdonosa dönt.

III. fejezet

A TEMETO RENDJE
9.§. (1) A temeto tulajdonosa /vagy felhatalmazása alapján a temeto üzemeltetoje) megállapítja a temeto rendjére vonatkozó szabályokat, így különösen:

a./ A temeto nyitvatartási rendjét,
b./ A temetoi hirdetmények közzétételének rendjét,
c./ A temetoben a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb. ) elhelyezésére vonatkozó szabályokat
d./ A temeton belüli úthálózat muködési rendjét,
e./ A temeto tisztántartására vonatkozó szabályokat,
f./ A temetoi vízelvezetés és a vízvétel szabályait,
g./ A temetoben végezheto munkák szabályait,
h./ A temetoben ültetheto növényekre vonatkozó szabályokat stb. /

IV. fejezet

A TEMETKEZÉSI HELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10.§. (1) A temeto belso kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét „temetorendezési tervben” kell meghatározni. A tervnek térképet (vázrajzot) is tartalmaznia kell, amelyen a temeto egyes területei beazonosíthatóak.
A temeto térképét a temeto bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell vezetni.

(2) A temetot sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetorendezési tervben megjelölt olyan temetorész, amely a nyugvási idot követoen kiurítheto és temetés céljára ismételten igénybe veheto. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.
Külön sírhelytáblát kell kijelölni a felnottek, a 10 év alatti gyermekek, halvaszületettek és elvetélt magzatok, továbbá a csonkolt testrészek eltemetésére.
A sírhelytáblákat elo kell készíteni a folyamatos temetésre.

(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.
A díszsírhelyekrol sírhelykönyvet kell vezetni.

11.§. (1) Temetni, illetoleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) Temetkezésre használt helyek:
Koporsós temetés esetén:
– sírhelyek: egy ill. két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,
– gyermeksírhelyek

Hamvasztásos temetés esetén:
– a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek,
– a hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezésére:
– urnafülkék (kolumbáriumok), ill.
– urnasírboltok
– hamvszóró parcellák: a hamvak szétszórására és földbe való bemosására szolgáló
parkszeruen kialakított temetorész.

12.§. A temetési helyek méretei:

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
– egyes sír mérete: hossza 2,1 m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter,
– kettos sír mérete: hossza 2,1 m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter,
– gyermeksír 1,3 x 0,60 m mélysége 1,6-2,5 méterig terjedhet.

A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A régi temetok esetében a feltételeket
adottnak kell tekinteni.
A sírgödröt kifalazni tilos.
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülo koporsó tetejének a föld felszínétol legalább 1,6
m mélyre kell kerülnie.

(2) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 45 cm-es belméretu és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.

(3) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter.

(4) A díszsírhely egyes sírhely, 2,5 m x 1 m, 2,2 méterre mélyített, hogy a késobbi rátemetés lehetséges legyen.

(6) A hamvszóró parcella mérete: 3 x 4 m, mélysége 0,6 m.

(7) A temeto üzemeltetoje köteles külön sírhelytáblát kijelölni az abortusz folytán távozott magzatok, a csonkolt testrészek, emberi szervek és szervmaradványok eltemetésére.

13.§.1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemetteto, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék tervét a temeto üzemeltetojének be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sérto síremléket felállítani tilos.

(3) A temetoben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temeto üzemeltetojének történo elozetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

(4) A temetési helyek megjelölésekor a TeR. Erre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

V. fejezet

A TEMETÉSI HELYEK HASZNÁLATI
IDEJE ÉS DÍJA

14.§. (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A sírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.)

(3) A sírbolt (kripta) használata a kriptába történt utolsó temetés után 60 év elteltével jár le, ezt követoen a temeto tulajdonosa rendelkezik a kriptával.

(4) Az urnafülkék, urnasírhelyek használata 10 évre terjed. (Urnasírbolt esetén 20 év).

(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az eredetivel azonos idotartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temeto ennél rövidebb idon eloreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás idoarányos része visszatérítésre kerül.

(6) A részben vagy teljesen lezárt temetoben a használati ido rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.

15.§. A temetési helyek használatáért a temeto tulajdonosa által meghatározott mértéku
megváltási díjat kell fizetni. A díjfizetés szabályait ugyancsak a temeto tulajdonosa határozza meg.

VI. fejezet

TEMETO LEZÁRÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

16.§. (1) Ha a temeto megtelik, vagy egyéb fontos körülmény azt megkívánja a temeto tulajdonosa – az önkormányzat legalább hat hónappal korábbi tájékoztatása mellett – dönthet a temeto lezárásáról.

(2) Ha a temeton belül temetorész, sírhelytábla telik meg, annak lezárásáról önkormányzatot egyidejuleg értesíteni kell.

(3) A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temetoi tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett temetorészen.

(4) A temeto, temetorész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelozoen hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az elso közzététel a megszüntetést megelozoen hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként történjen. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetotábláján, a temetokapun, a ravatalozón, és az érintett temetorészen is ki kell függeszteni.

17.§. (1) Ha a tulajdonos a temeto vagy temetorész más célú felhasználásáról, úgy gondoskodni kell a temetési helyek kiürítésérol.

(2) A lejárt használati ideju temetési helyek kiürítésérol az üzemelteto gondoskodik. A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temeto tulajdonosának (üzemeltetojének) a birtokába.

(3) A még le nem járt használati ideju temetési helyek áthelyezésérol a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal az üzemelteto állapodik meg.

(4) Ha valamely urnafülke, illetoleg urnasírhely használati ideje lejár, a temeto üzemeltetoje hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat elott legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény, illetoleg urnasírhely-tábla jól látható helyén és a temeto kapuján kell hat hónap idotartamra kifüggeszteni.

(5) Ha az urnafülke (urnasírhely) használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, a temeto üzemeltetoje a használati ido lejárta után azt kiürítheti, és az urnákat közös sírba temetheti, vagy közös fülkébe helyezheti.

18.§. (1) A sír felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az eltemettetésrol gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete engedélyezheti.

(2) Temeto (temetorész) kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén a sírnyitási engedély az eltemetteto, illetoleg bármely hozzátartozó részére megadható.

19.§. (1) A muvészettörténeti, vagy muvészeti értéket képviselo síremléket, továbbá az ország, vagy Tiszanána község életében jelentos szerepet játszó személyisége, sírhelyét (urnáját), síremlékét lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezésérol az önkormányzat képviselotestülete gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna) illetve síremlék megorzésére javaslatot a település bármely polgára tehet. A döntés a képviselotestület hatáskörébe tartozik.

VII. fejezet

A TEMETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

19.§. (1) Az elhunytat lehetoség szerint azonnal, de legkésobb a halál beálltát követo 16 órán belül halotthutobe kell szállítani. A hutohasználat díjtételeirol a temeto tulajdonosa rendelkezik.

(2) A kórházban vagy más egészségügyi intézményben elhunyt halott az intézmény hutojébe is tárolható.

(3) Koporsós temetés esetén a halottat – ha jogszabálymásként nem rendelkezik – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl és 96 órán belül el kell temetni. Ettol eltérni akkor lehet, ha
– a halottvizsgálatot végzo orvos erre engedélyt adott,
– a holttest hutése az eltemetésig biztosított. Ez esetben a temetést 8 napon belül
kell elvégezni.

(4) Hamvasztásos temetés esetén a halottal – hutése mellett – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani.

20. §. (1) Ravatalozni csak a temetoben, az arra kijelölt helyen szabad. Ettol eltérni csak az illetékes tisztiorvos engedélyével lehet.

(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése elott legfeljebb 3, de legalább 1 órával korábban helyezheto el. A ravatalozásig a halottak hutoben kell tárolni.

(3) A ravatalozó helyiséget a temetés elott legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

(4) Légmentesen lezárva kell tartani a koporsót, ha az elhalt fertozo betegségben hunyt el. Biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen közelében se tartózkodjon senki.

(5) Egy koporsó csak egy holttest elhelyezésére szolgálhat.

(6) A koporsót a földbe helyezés elott véglegesen le kell zárni.

(7) A temetést végzo temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.

21.§. (1) Temetni hagyományos módon (koporsós temetés), vagy hamvasztásos módon (a hamvak urnába helyezésével, vagy szétszórásával) lehet.

(2) A halottszállítás, a temetések, az újratemetések, a sír- és urnanyitások során be kell tartani a TeR. vonatkozó szabályokat.

22.§. (1) Az elhaltakat általában – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben – a következo sírokba kell temetni, kivéve a kettos sírhelyeket és a sírboltokat. Indokolt esetben a temeto üzemeltetoje eltéroen is rendelkezhet. Lezárt sírhelytáblában levo sír boltokba, vagy családi (kettos) sírhelyekben a tábla lezárása után is szabad temetni.

(2) Fertozo betegségben elhaltra csak a temetést követo egy év eltelte után szabad rátemetni.

(3) Urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelyre rátemetni egyaránt szabad. A rátemetésnél ilyen esetben sírnyitási engedély nem szükséges, azonban ügyelni kell arra, hogy az urna a talaj szintjétol legalább egy méter mélységbe kerüljön. Az egy urnafülkébe, vagy urnasírba elhelyezheto, valamint a rátemetheto urna számát a temeto üzemeltetoje határozza meg.
VIII. fejezet

A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉG

23.§. (1) A temetkezési tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) a település területén csak a cégbíróságon bejegyzett vállalkozó, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezo egyéni vállalkozó (a továbbiakban temetkezési vállalkozó) végezhet.

(2) A temetkezési vállalkozók kötelesek együttmuködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temeto üzemeltetojével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. Az együttmuködés területeit, szabályait, a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások körét célszeru megállapodásban rögzíteni.

(3) A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági halottszállítás, az elhunyt temetésre való elokészítése (a halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a sírgödör kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sír betemetése (a halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés.

(4) A temetkezési vállalkozóknak olyan magatartást kell tanúsítaniuk és üzletpolitikát kialakítaniuk, hogy a megrendelok igényét – adottságaiktól, lehetoségeiktol függoen – teljes köruen kielégíthessék. Ennek érdekében:
– folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat útján),
– rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl.: baleset stb. )
– készen álljanak helyettesítésre (vállalkozáson belül vagy más vállalkozó
közremuködésével),
– a szolgáltatás eszközeit tekintve megfelelo tartalékkal rendelkezzenek.

(5) A temetkezési szolgáltatókkal szembeni – egyéb – követelmények tekintetében a TeR. Rendelkezései az irányadók.

24.§. (1) A temetési szertartást a hozzátartozók csak kivételesen – Tiszanána polgármesterének külön engedélyével – végezhetik el.

(2) Az elhamvasztott halottak maradványait tartalmazó urna kivételesen a temetésrol, elhamvasztásról gondoskodó személy részére kiadható – az átvétel igazolása, illetoleg a körülménynek a nyilvántartásba való feljegyzése mellett.

IX. fejezet

A TEMETOI KÖTELEZO NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

25.§. (1) A temeto üzemeltetoje állapotfelmérésen és kituzésen alapuló nyilvántartókönyvet, tábla- és sírhelykönyvet tartozik vezetni, továbbá a látogató közönség számára is hozzáférheto helyen ellenorzési naplót tartani.
10

(2) A nyilvántartó könyvbe – minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával – az alábbi adatok
kerülnek:
– folyószám,
– térképi azonosító szám,
– a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak
szétszórásának napja,
– az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme,
foglalkozása, elhalálozásának idopontja,
– a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma,
– az eltemetteto neve, lakcíme,
– a temetést végzo temetkezési vállalkozó neve,
– a szertartás jellemzoi, a szokásostól eltéro események,
– a síremléke (sírkore) vonatkozó jellemzo adatok.
A nyilvántartásba – az ido és a hely megjelölésével – be kell vezetni, ha holttestmaradványok közös sírba kerülnek elhelyezésre.
A nyilvántartás mellett betusoros névmutatót is vezetni kell.
A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetoségét igazoló okmányok másolatát.

(3) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévo sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani.

(4) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli – soronként is külön jelzett – sorszámozott sírhelyek nyilvántartása.

26.§. (1) A temetoi nyilvántartásokba az eltemetteto(k) és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(ek) betekinthet(nek),részükre a temeto üzemeltetoje ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felol érdeklodoknek.

(2) A temetoi nyilvántartásokat a temeto fennállásáig meg kell orizni. Azt követoen azokat át kell adni a területileg illetékes levéltárnak.

X. fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27.§. (1) Amennyiben a cselekmény nem buncselekmény, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedo pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza, így elsosorban:

a/ a temeto rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetohöz nem illomagatartást tanúsít, engedély nélkül gépjármuvel behajt, a temeto épületeiben, a temeto tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja szemetet, állatot bevisz,
b/ a sírgödröt kifalazza
c/ síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez,
c/ lezárt temetoben sírboltot épít,
e/ bejelentés nélkül végez munkát, stb.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyzo hatáskörébe tartozik.

28.§. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetokrol és a temetkezésrol szóló 1999.évi XLIII.törvény,valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

29.§. Jelen rendelet kihirdetésének napjén lép hatályba. Kihirdetésérol a Jegyzo a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendelet kihirdetésével egyidejuleg a 18/2001 önkormányzati rendelet hatályát veszti..

Tiszanána, 2004. április 1.

Dr. Tóth József sk. Dr. Joó István sk.
polgármester jegyzo