Tiszanána község Önkormányzatának
4/2004.(II.24.) számú rendelete

A helyi környezet védelmérol, a közterületek és ingatlanok rendjérol, a település tisztaságáról.

Tiszanána Község Képviselotestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében, az 1995.évi LIII.tv. 46.§. (1) bekezdés c./ pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.tv. 23.§.és 31.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tiszanána község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1.§.
/1/ A rendelet célja, hogy Tiszanána község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfeleloen rendezze.

/2/ A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezo egyéb szervezetekre egyaránt terjed ki. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggo tevékenységekre.
/3/ A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsorendu közegészségügyi érdek, ezért ennek elomozdításában mindenki köteles hathatósan közremuködni, a szennyezodést,
fertozést eredményezo tevékenységtol, ill. magatartástól tartózkodni.

/4/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezojének ), másnak a használatában lévo ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkezo bérlonek kell gondoskodni.
/5/ A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.
2.§.

/1/ Alapfogalmak:

a./ települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét ) és az egyéb szilárd hulladék
b./ háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben, valamint a lakás közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék
pl. salak, papír, konyhai hulladék, kerti hulladék, stb.
c./ nem háztartási szemét : emberi ürülék, állati hulla és trágya, jég, hó, sár, bontási anyag,
tuz- robbanásveszélyes mérgezo, fertozo anyag, stb.
d./ egyéb szilárd hulladék: a lakásban ill. más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (berendezési tárgy, bútor, háztartási készülék, ipari tevékenység során keletkezo építési törmelék, hulladék )
e./ köztisztasági szolgáltatás: megbízás, ill. megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése,
f./ tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó és síkosság
mentesítése, pormentesítése,
g./ kezelés: a települési szilárd hulladék összegyujtése, átmeneti tárolása, és a kijelölt lerakó-
helyre való szállítása.

II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3.§.

/1/ A község területén lévo ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmuveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
/2/ Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegu takarításáról, síkosság-mentesítésérol, a szilárdburkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérol, ürítésérol az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és intézményei útján gondoskodik.
/3/ Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezo egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezodés megszüntetése, a szennyezodést okozó szervezet, ill. személy feladata.

/4/ Köztisztasági szempontból járdának minosül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig ) terjed.
/5/ Az ingatlan elotti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, ill. tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, továbbá más elárusítóhelyek elotti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységbol származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
/6/ A tényleges használó ill. a tulajdonos kötelessége a járda mellett növo gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelo nyesése.
/7/ Ónos esotol, jégtol, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször fel kell hinteni ( homok, hamu, furészpor, koporliszt ). E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
/8/ A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

4.§.

/1/ A közterületen lévo árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elotti szakaszra kiterjedoen az ingatlan tényleges használójának, ill. tulajdonosának kötelessége. Ugyancsak kötelessége a jármu behajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben.
/2/ Az ingatlanon keletkezo csapadékvíz saját területen történo elhelyezésérol, ill. kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történo bevezetésérol az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
/3/ A csapadékelvezeto árokba szennyezett (olajos, vegyszeres ) vizet, szemetet bevezetni tilos ! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot ( törmeléket, iszapot, papírt, tuz- és robbanásveszélyes anyagot ) szórni, beleönteni, bevezetni tilos!

5.§.
/1/ Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végzo kivitelezonek kell biztosítani a tisztaságot.
/2/ Beruházások esetén a birtokbavételtol a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak ), ezt követoen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezonek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
/3/ Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezodés ne keletkezzen.
/4/ Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon, és idotartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
/5/ Közterületen bárminemu burkolat ( úttest, járda, stb ) felbontása csak a jegyzo, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelojének hozzájárulásával lehetséges.
/6/ Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék-anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésobb a munka befejezésétol számított 48 órán belül a kivitelezést végzo szervnek, vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, meg kell tisztítani.
/7/ Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, ill. szemetet szállítani és helyezni. Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani és elszállítani.

6.§.
/1/ Közterületen szennyezo anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki nem hulljon, por, és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyezodnék, a szennyezodés eloidézoje köteles azt eltávolítani és a további szennyezodés megakadályozásáról gondoskodni.

/2/ Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál a köz- vagy magánterület szennyezodik, a szennyezodés eloidézojének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

7.§.
/1/ A község közterületén tilos jármuvet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyezodést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyezodés közterületre ne kerüljön.
/2/ A gondozott zöldterületre jármuvel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos !

8.§.
/1/ Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élo fákat bármilyen felirattal megrongálni.
A közszemérmet és közízlést sérto feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
/2/ Épületen /kapun, ablakon, stb.-n / egyéb létesítményben lévo, idejét múlt hirdetményt az elhelyezo köteles eltávolítani, legkésobb a felhívás kézhezvételétol számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyujtésérol és elszállításáról is gondoskodni.

9.§.

/1/ Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.
/2/ Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
/3/ Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegojét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élosdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. ( Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. )
/4/ Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul állathulladék-helyre szállítani. Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni.

10.§.
/1/ Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármuvek tárolása közterületen tilos!
/2/ Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevo 10 m-es területsáv tisztán-
tartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkezo hulladék gyujtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.

11.§.
/1/ Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetozetérol az esovíz, hólé a járdára ne csorogjon.

/2/ A település területén lévo tavakba, holtágakba, élo vízfolyásokba, belvízelvezeto árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos !

12.§.
/1/ A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármu forgalmat ne akadályozza.

/2/ Tilos az összerakott hó elhelyezése:
• a gyalogos közlekedési útvonalon,
• útkeresztezodésben, úttorkolatban,
• a kapubejárat elé, annak szélességében,
• közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdeku létesítményein,
• tömegközlekedésre szolgáló jármu megállóhelye, és a járda között.

/3/ A járdáról a havat, ha szükséges naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.

III.Fejezet

A települési szilárdhulladék kezelése köztisztasági szolgáltatás
13.§.

/1/ Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárdhulladék összegyujtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése köztisztasági közszolgáltatás útján történik. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggo feladatokat külön rendelet szabályozza.

IV. Fejezet
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
14.§.
/1/ Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tuzrakó-helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés hosugárzása kárt ne okozzon.
/2/ Az égetendo kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ill. ipari eredetu hulladékot ( PVC, veszélyes hulladék ).
/3/ A szabadban tüzet gyújtani, tüzeloberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tuz vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzeloberendezést orizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oldani.

/4/ A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülo lomtalanítási akció is igénybe veheto.
/5/ A hatóságilag elrendelt általános tuzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

15.§.

A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község területen lévo parkok, terek, sorfák, sövények gondozását.

V. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenorzése
16.§.

/1/ Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket, és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minosülo cselekmény nem valósul meg szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedo pénzbírsággal sújtható az alábbiak szerint:
/2/ Szabálysértést követ el az, és vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki:

• az általa használt ill. tulajdonát képezo ingatlant nem muveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
• háztartási és egyéb szemetet nem a polgármesteri hivatal által fenntartott szeméttelepen rak le, valamint oda mérgezo, robbanó, sugárzó, fertozést kelto anyagot helyez el,
• a szeméttelepen nem szemétlerakás céljából tartózkodik, szemetet felhalmoz,
• a szemétgyujto edénybe mérgezo, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végzo dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármuvet veszélyezteto anyagot helyez el,
• a szemétgyujtoedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertotlenítésérol) nem gondoskodik,
• az ingatlan és az ingatlan elotti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítésérol ) nem gondoskodik, ill. ha tevékenységi körébe a közterületen okozott szennyezodést nem szünteti meg,
• az ingatlan elotti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadék víz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
• a beépített, ill. beépítetlen belterületi ingatlan elotti járdán, ill. mellette nott gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérol nem gondoskodik,
• az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
• a járdáról letakarított havat a gyalogos, ill. jármuközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkeresztezodésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármu megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdeku létesítményre, ill. parkosított területre rakja.
• gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
• szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetoleg a csapadékelvezeto árokba vezet, önt,
• közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
• az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
• építményeket, kerítéseket, élofát bármilyen felirattal megrongál,
• közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
• közterületet beszennyezi és az általa eloidézett szennyezodést vagy szemetet nem takarítja el,
• a gondozott zöldterületre jármuvel ráhajt vagy azon parkol,
• közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
• vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjármuvet közterületen tárol,
• alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyujti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
• a településen lévo tavakba, holtágakba élovízfolyásokba, belvízelvezeto árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
• rothadó buzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítésérol haladéktalanul nem gondoskodik,
• avar és kerti hulladékok nyílt téren történo égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi
• nem háztartási szemét fogalmi körben tartozó hulladék elhelyezésérol nem gondoskodik szabálysértést követ el.

/2/ Szabálysértés miatt elso fokon a jegyzo, másodfokon a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal jár el.

VI. Fejezet

Záró, hatálybalépteto rendelkezések

17.§.
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérol a jegyzo a helyben szokásos módon gondoskodik.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejuleg a helyi környezetvédelemrol, a közterületek és ingatlanok rendjérol, a település tisztaságáról szóló 12/2000.(II.29.) és a 7/2001 (I.29.) számú rendeletek hatályukat vesztik.

Tiszanána, 2004. február 19.

Dr. Tóth József sk.
Polgármester

Dr. Joó István sk.
Jegyzõ