„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
Szent-Gyögyi Albert

Tiszanána – Kömlő Általános Iskola

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
TÁMOP – 3.1.4/08/2
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tiszanána Község oktatási intézményeiben
TÁMOP – 3.1.4 – 08/2 – 2009 – 0232

Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Tiszanána Község oktatási intézményeiben.
Projekt időtartama: 15 hónap (2009. 06.01 – 2010.08.31.)

Kedvezményezett: Községi Önkormányzat Tiszanána
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 63.871.512,- Ft.
Kiadja: Tiszanána – Kömlő Általános Iskola és Óvoda
3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.
tel.: 36/566-018
e-mail.: altisk.tiszanana@freeamail.hu

Mi hívta életre a projekt kidolgozását?

A megváltozott társadalmi körülmények és ezzel együtt a megváltozott elvárások is közrejátszottak abban, hogy az iskola funkciója lényegesen módosult. A korábbi tanítási gyakorlat módszereivel, oktatásszervezési eljárásaival az eredményes tanítás – tanulás már nem volt elképzelhető. Az egyes évfolyamokra alkalmazott helyi tanterveink az utóbbi években ugyan többször is megújításon estek át – az új NAT-hoz igazított kerettantervek által; a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamra történő bevezetésével.
Igazítottunk ugyan az egyes nevelési – oktatási szakaszra jellemző tanítás – tanulásszervezésen, mégis szükségesnek éreztük, hogy a tananyagtartalmakat megújítsuk elsősorban a bejövő évfolyamokon felmenő rendszerben, a pedagógusok módszertani kultúrájának további fejlesztését, annak érdekében, hogy a diákok tanulás iránti attitűdjére, eltérő színtű motiváltságára hatékonyabban hathassunk. Az IKT kompetencia már mindennapi szükségletté vált, ezért az általános iskolában is elengedhetetlen volt ehhez a feltételek megteremtése.
Az európai uniós TÁMOP pályázat, amelyhez időszerű volt a csatlakozásunk, lehetőséget adott mindezek megvalósítására.

Mit valósítottunk meg?

Kompetencia alapú oktatási programcsomag bevezetését

– matematikából,

– magyar nyelv és irodalomból

(szövegértés – szövegalkotás),

– szociális kompetenciából

– környezetismeretből

Teljes tanórai

lefedettséggel

1-3. és az 5-7. évfolyamokon

Tantárgy-tömbösített oktatás bevezetését

– Matematika – informatika

– Matematika – fizika

Heti 5 óra

Heti 5 óra

5. a osztály

7. a és 7. b osztály

Három hetet meghaladó projekt megszervezését

– Adventi készülődés

– Névadó projekt

2 projekt

Alsó tagozat

Minden osztályban

Témahét megszervezését

– Egészséghét

– Ismerd meg Tiszanánát!

2 témahét

– Minden osztályban

– 1-2. osztály

Moduláris oktatási program megszervezését

– Környezettudatos magatartási szokások kialakítása

– Magyar ünnepek

2 moduláris program

– 7. osztály

– 2. osztály

IKT- eszközzel támogatott tanórákat

A bevont tantárgyak körében

Minden bevont osztályban

Molnár Istvánné
szakmai vezető

Projektzáró gondolatok

Iskolánk, a Tiszanánai Önkormányzat pályázata révén részt vehetett a 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4.-08/2. számmal jelzett a „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázat megvalósításában.

Mit nyertünk a pályázat révén?

Tanulóink: Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeik, kulcskompetenciák egyénre szabott intenzív fejlesztését, megerősítését, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak az átlagosnál is erőteljesebb érvényesülését.
Az érintett kompetenciaalapú oktatás programcsomagjainak esetében a tanév során térítésmentesen biztosított taneszközöket (tankönyveket, egyéb segédleteket).
Pedagógusaink: A jelenleg is magas szintű szakmai felkészültségű tanítóink, tanáraink nagy óraszámú tanfolyamokon lehetőséget kaptak a legkorszerűbb tanulásszervezési eljárások elsajátítására, módszertani kultúrájuk továbbfejlesztésére, melynek a tanulók körében végzett munkájuk során, közvetlenül, ugyancsak diákjaink lettek az első számú nyertesei.
A pályázat lehetőséget biztosít a pedagógusok jelentős szellemi innovációjának külön díjazására, valamint más intézmények bevonásával a kölcsönös tapasztalatszerzésre is.

Általános iskolai tanulóink számára a pályázat komoly esélyt nyújtott arra, hogy alapkészségeik magasabb szinten alakuljanak ki, illetve az életkoruknak még inkább megfelelő, hatékony és nagyon korszerű módszerek alkalmazása közben fejlődjenek iskolánkban. A fentieket – magától értetődően – elkötelezett, kreatív, kiváló szakértelemmel felvértezett pedagógusok valósítják meg.

Mindezek sikeresen megvalósultak, amelyhez köszönjük a tisztelt szülők támogató segítségét is, mint ahogy azt az eddigiekben is megkaptuk iskolánk és a szülői ház harmonikus együttműködése során.
Kakuk Béla
Főigazgató

„Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelent. Az igazi tanítás arra ösztönzi a tanulót, hogy maga tegyen szert az ismeretre.”
John Milton