Tiszanánai Tündérkert Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Tündérkert Óvoda óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda pedagógiai programjával való azonosulás. A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. A gyermekek testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése. A szülőkkel való korrekt kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
  • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Legalább 3 év szakmában eltöltött gyakorlat. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű Kiváló szintű szakmai hozzáértés, kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, elkötelezettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35-56/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határideje után személyes elbeszélgetés, a Tiszanánai Tündérkert Óvoda nevelőtestületének véleményezése alapján az óvodavezető dönt, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tiszanána honlapja – 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.