Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3372 Kömlő, Fő út 26-30.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdése alapján meghatározott aljegyzői feladatok ellátása Tiszanána és Kömlő településeken.

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése és a Kömlői Kirendeltség vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdése alapján meghatározott aljegyzői feladatok ellátása Tiszanána és Kömlő településeken.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal Kömlői Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői képesítés és anyakönyvi szakvizsga,
 • 1-3 év vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jegyzői, aljegyzői munkaterületen legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth József polgármester nyújt, a 06/30-958-5594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének javaslatára Tiszanána Község Polgármestere dönt Kömlő község polgármesterének egyetértésével, fenntartva a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Honlap – 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 6 hónap próbaidő vállalása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszanana.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.