Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete: A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló  4/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tiszanána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4.) bekezdés g).pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

l. §

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló IV/2015. (III.2.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §  a következő  (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

(4.) Az Önkormányzat természetbeni juttatásként Start-munkaprogram keretében megtermelt termény illetőleg állati termék formájában nyújtott települési támogatásba részesítheti azokat a személyeket, akik önmaguk, ill. családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többlet kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(5.) A Start munkaprogram keretében megtermelt termény – elsősorban vöröshagyma és burgonya – és állati termék (szalonna, töltelék áru, tepertő) a szociálisan rászorult családoknak termény – fajtánként egy alkalommal az adott termény betakarítási időszakában a rendelkezésre álló mennyiség erejéig az erre irányuló külön kérelem esetén adható.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetése 2017. július 28-án megtörtént.

Dr. Tóth József.                                                        Dr. Joó István

polgármester                                                                 jegyző