Tiszanána Község Önkormányzatának 3/2004.számú rendelete a vásárokról és piacokról.

Tiszanána község Önkormányzatának képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló 35/1995.( IV.5.) Korm. rendeletet módosító 268/2003.(XII.24.) Korm.rendelet 9.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1.§.

A rendelet hatálya

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Tiszanána község közigazgatási területén vásárt rendezokre, illetve piacot fenntartókra, valamint a vásáron illetve a piacon értékesíto tevékenységet folytatókra. E rendeletet kell alkalmazni alkalmi ünnepi vásár ( búcsú, falunap stb. ) tartása esetén is.

/2/ A vásár, a piac területén létesített üzlet muködésére, az annak üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására – ideértve a jövedéki termékek árusítását is – külön jogszabályok irányadóak.

/3/ Vásár rendezésére,és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásár és piac rendezése, fenntartása és muködtetése a településen a helyi Önkormányzat feladata.

II. Fejezet

2.§.

Vásárokra, piacokra vonatkozó általános rendelkezések

/1/ Tiszanána Község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat ) az ENTER NÁNA Kht. gazdasági társaság ( továbbiakban: üzemelteto ) útján
a.) február, május, augusztus, és október második szombatján országos kirakodóvásárt,
b.) hét minden napján ( kivéve vasárnap ) piacnapot rendez, ill. tart fenn a Martinovics utcai piactéren.

/2/ Az országos kirakodó vásáron, és a heti piacon az árusítási ido 7,00 órától 13,00 óráig tart.

/3/ A vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági eloírások megtartásával árú-és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari, kölcsönzo, megorzo, mutatványos, valamint helyben végezheto szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

A kirakodó vásáron – a 35/1995.(IV.5.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R) által tiltott
termékek kivételével – alkalomszeruen mindenfajta saját tulajdont képezo, valamint tovább eladás céljára beszerzett használtcikk is értékesítheto.

3.§.

/1/ A vásáron árut az hozhat forgalomba, illetoleg a 2.§. /3/ bekezdésében meghatározott
tevékenységet az folytathat, aki az áru forgalomba hozatalára a tevékenység folytatására
jogszabály alapján jogosult.

/2/ A vásáron vendéglátó tevékenység csak szakhatósági engedélyek alapján üzletben, vagy büfékocsiban folytatható.

4.§.

/1/ A vásári és piaci árusítás során be kell tartani az elárusítóhelyre, az árusítást végzo
személyre és az árusított termékekre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi,
növényegészségügyi és köztisztasági eloírásokat.

/2/ Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó
szervezet, társadalmi szervezet, egyéni vállalkozó, mezogazdasági termelo, népmuvész,
iparmuvész, képzomuvész és fotómuvész, valamint magánszemély árusíthat.
/3/ Az /2/ bekezdésben felsoroltak és az alkalomszeruen értékesítok kötelesek a vásár, piac rendjét ellenorzo szerv /üzemelteto / felszólítására személyazonosságukat, vagy
megbízotti minoségüket igazolni.

III. Fejezet

Helyfoglalás, helyhasználat, asztalfoglalás

5.§.

/1/ A vásáron az árusok, illetve a szolgáltatók helyét az üzemelteto jelöli ki.

/2/ Az üzemelteto külön helyet jelölhet ki az egyes termékek és terményféleségek árusítására, a közegészségügyi eloírások figyelembevételével.

/3/ Valamennyi árusítótól és szolgáltatótól elkülönítetten kell elhelyezni a használtcikket
árusítókat.

/4/ A vásáron a helyfoglalás – a meghatározott idore szóló helyhasználati és asztalbérleti
engedéllyel rendelkezok kivételével – az érkezés sorrendjében történik.

/5/ A helyhasználók a zárást követo 1 órán belül kötelesek az elfoglalt helyet kiüríteni,
árujukat, felszerelésüket elszállítani és az általuk elfoglalt helyet tisztán elhagyni.

6.§.

/1/ Napi helyhasználatra a helypénzjegy jogosít. A helypénzjegy másra nem ruházható át. Ha napi helyhasználatra jogosult a számára kijelölt helyet kiürítette, úgy azt az üzemelteto újra kiadhatja.

/2/ A napi helyhasználaton kívül határozott idore szóló helyhasználati és asztalbérleti
engedély adható. Az engedélyt igénybe vevok a rendelet melléklete szerinti díjat köteles kifizetni. Ha a határozott idore szóló helyhasználati és asztalbérleti engedéllyel rendelkezo a számára kijelölt helyet 7 óráig nem foglalja el, úgy azt az üzemelteto arra a napra újra kiadhatja.

/3/ A helyhasználati és asztalbérleti engedély azonnali hatállyal visszavonható, ha a jogosult az engedélyben, a rendeletben illetoleg a szerzodésben eloírt feltételeket, szabályokat megszegi, vagy az engedéllyel bármilyen módon visszaél, a helyhasználati, ill. asztalbérleti díjat határidore nem fizeti meg.

IV. Fejezet

Helypénz, helyhasználati díj, asztalfoglalási díj.

7.§.

/1/ Napi helyhasználatért a helypénzt az árusítás megkezdése elott készpénzben kell megfizetni, az e rendelet mellékletében meghatározott díjtételek szerint. Helypénzt kell fizetni a vásárra bevitt minden áru és termék, ill. az általa elfoglalt terület után. A helypénz megfizetése az üzemelteto által kiadott nyugta vagy számla ellenében történik.

/2/ A helyhasználati díj kiszámítása szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít.

/3/ A helypénzt az árusítási idotartamtól függetlenül az egésznapra megállapított díjtétel
szerint kell megfizetni.

/4/ Helypénzt kell fizetni az árut szállító jármu után is, ha az üzemelteto engedélyével a vásár, a piac területén marad, vagy az áruértékesítés jármurol történik.

8.§.

/1/ A helyhasználó mindaddig köteles megorizni és ellenorzéskor felmutatni a helypénz jegyét, amíg a vásárt, piacot el nem hagyja. Ha az árus a helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, a szabályszeru díjat ismételten köteles megfizetni.

/2/ Az engedélyezettnél nagyobb terület elfoglalása vagy a helypénz megállapítása alapjául szolgáló áru eltagadása esetén a helyhasználó többletterület ill. az áru mennyiség után megállapított helypénz kétszeresét köteles megfizetni.

V. Fejezet

9.§.

Élelmiszer forgalmazására vonatkozó rendelkezések

/1/ A vásárra, piacra csak fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelo és hamisítatlan élelmiszer hozható forgalomba a közegészségügyi- és járványügyi, valamint az
állategészségügyi és élelmezésügyi eloírásokban foglaltak szerint.

/2/ Mezogazdasági ostermeloi igazolvánnyal rendelkezo személy kizárólag saját gazdaságában eloállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot, valamint nem hokezelt savanyított terméket, mézet, sajátnevelésu illetoleg tenyésztésu állattól származó tejet, tejterméket, tojást, étkezési szalonnát, füstölthúst, olvasztott étkezési zsírt árusíthat az élelmiszerek eloállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.

/3/ A népmuvész, népi iparmuvész, iparmuvész, képzomuvész és fotómuvész a saját eloállítású alkotásait árusíthatja.

/4/ Gomba csak akkor árusítható és ott, ahol a piaci gombaárusítás ellenorzésére és árusítási engedély kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási ido alatt szakellenor muködik.
/5/ Az árusok az általuk használt helyet kötelesek tisztántartani.
/6/ Az egyéni vállalkozónak illetve mezogazdasági kistermelonek nem minosülo – az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezo – egyéb magánszemély a tulajdonát képezo vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és használtcikk piacon alkalomszeruen értékesítheti.
A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezo magánszemély üzletszeru kereskedelmi
tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.

VI. Fejezet

Rendészeti intézkedések

10.§.

/1/ A piac és vásár területén lévo építményeket berendezési tárgyakat, felszereléseket, valamint fákat, növényeket és útburkolatot megrongálni tilos. A helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelosséggel az üzemeltetonek. Tilos azon bárminemu átalakítás, változtatás az üzemelteto írásbeli hozzájárulása nélkül.

/2/ A vásár területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat eltorlaszolni, hangoskodni, mások alkudozásaiba beleszólni, azt megzavarni.

/3/ Az árusító köteles az ellenorzo személynek, továbbá a statisztikai összeírást végzo
felírónak az áru származása, minosége és ára tekintetében – a valóságnak megfeleloen -a szükséges felvilágosítást megadni. Annak az árusítónak, akire nézve jogszabály eloírja az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot /számla, jegyzék, stb. / magánál kell tartani és azt felszólításra fel kell mutatni. Engedély nélküli ill. a nem kijelölt helyen történo árusítás megszüntetésére az üzemelteto a helyszínen azonnali hatállyal intézkedhet

/4/ Az áru mérésénél csak érvényes hitelesítésu méroeszközök használhatók. Bérmérlegelést, mérleg kölcsönzést kizárólag az üzemeltetheto végezhet.

/5/ A vásár, ill. a piac területén tilos a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul.
/6/ Piacok és vásárok területén elhelyezett eligazító és utasítást tartalmazó táblák eloírásait mindenki köteles betartani.
/7/ A vásár és a piac területén tüzet rakni tilos! Melegételek készítésével és forgalombahozatalával foglalkozó kereskedok megfelelo tuzbiztonságot nyújtó tuzhelyet kötelesek használni.
/8/A vásár ill. a piac területén 1 napnál hosszabb idotartamra sátrat, bódét, vagy pavilont létesíteni csak az üzemelteto engedélyével lehet.

11.§.

/1/ A vásáron ill. a piacon az üzemelteto kitilthatja az árust, ha a figyelmeztetést követoen
a./ nem az üzemelteto által kijelölt helyet foglalja el, ill. nem a szakosításnak megfelelo
helyen árusít /5.§./,
b./ a vásár rendjét a 11.§.-ban foglalt rendelkezések megsértésével, vagy más módon magatartásával zavarja,
c./ a helypénz megfizetését megtagadja.

/2/ A kitiltás idotartama 1 hónap, második alkalommal, ill. ezt követo ismételt elkövetés
esetén 3 hónap.

12.§.

/1/ A vásár illetve piac rendjét a vásár rendezoje illetve üzemeltetoje határozza meg és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat. A hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét.

/2/ Ha a vásár rendezoje, illetve a piac fenntartója az adott területen a vásár rendezoi, illetve piacfenntartói tevékenységét megszünteti, köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának visszaállításáról.
/3/ A vásárok és piacok rendjét, a forgalombahozott termékeket, valamint a jogszabályban foglaltak megtartását a jegyzo, a kereskedelmi ügyintézo, az üzemelteto, az ellenorzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenorzésre – eltéro szabályozás hiányában – az államigazgatási eljárásról szóló 1957.évi IV.tv. szabályait kell alkalmazni.

13.§.

Aki az e rendeletben foglalt kötelezettségét megszegi – amennyiben más jogszabály alapján súlyosabb elbírálás alá nem esik – szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedo pénzbírsággal sújtható.

VII. Fejezet

Záró és hatálybalépteto rendelkezések
14.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérol a jegyzo a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendelet 1.§.(3) bekezdése, a 4.§.(2)bekezdése, valamint a 9.§. (6) bekezdése a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történo csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzodést kihirdeto törvény hatálybalépésének napján 2004.május 1-tol lép hatályba.

/2/ E rendeletet a vásárokon és a piacokon jól látható helyen ki kell függeszteni.

/3/ E rendelet kihirdetésével hatályát veszti a 16/2000, 10/2001.(I.29.), 1/2002.(I.25.),
21/2002.(V.26.), 31/2002.(XI.29.), 25/2003.(XII.23.) sz. önkormányzati rendeletek.

Tiszanána, 2004.február 18.

Dr. Tóth József sk. Dr. Joó István sk.
polgármester jegyzo

Melléklet

A helypénz díjtételeket Tiszanána Község Önkormányzatának képviselotestülete a község közigazgatási területén az alábbiakban állapítja meg.

a./Piaci helypénz:

Kis stand 4 m2-ig 400,- Ft/nap
havi bérlet 1.500,- Ft/hó
Nagy stand 4m2 fölött 800,- Ft/nap
havi bérlet 3.000,- Ft/hó
Helyi ostermelok 50,- Ft/nap
havi bérlet 500,- Ft/hó
Árusító asztal helyi ostermelo 50,- Ft/nap
havi bérlet 300,- Ft/hó
Árusító asztal árusoknak 200,- Ft/nap

b./ pecsenyesüto, italméro, cukrász és egyéb szolgáltató tevékenységet
folytató sátrai után m2-ként 100,- Ft,
• köszörusök, vésok m2-ként 100,- Ft
• körhintások, céllövölde, mutatványosok sátrai után m2-ként 100,-Ft

c/ üres jármuvek:
A piactéren, vásártéren félórát meghaladó jármuvel való helyfoglalás
esetén :
piac kiradodó vásár
– tehergépkocsi, vontató 120,- 250,- Ft/m2
– személygépkocsi 100,- 200,- Ft/m2
– l lófogatú szekér, motorkerékpár,
taliga, 2 kereku kocsi 50,- 100,- Ft/m2