Tiszanána Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete: A szociális célú tűzifa juttatásról

 

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 

1.Általános rendelkezések

 

1.§

 

A rendelet hatálya Tiszanána község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező, az Sztv. 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki.

 

2.§

Tiszanána község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.04.) BM rendelet alapján 124 m3 tűzifát vásárol kedvezményesen.

 

2. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai

3.§

 

(1)       A képviselő-testület 2013. XII. 31-ig átmeneti segélyként, 2014. 01. 01-től pedig
önkormányzati segélyként
, természetbeni juttatásként az arra rászoruló  
személyek részére tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a           támogatás erejéig  
nyújtja.

(2)       Juttatásban részesülhet a

a)  nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban  
részesülő;

b) fogyatékossági támogatásban részesülő;

c)  mozgáskorlátozott személy;     

d)        tartósan beteg, ápolásra szoruló személy;

e.) aktív korú ellátott, foglalkoztatást helyettesítő támogatásba részesülő,

f.)        lakásfenntartási támogatásba részesülő, amennyiben családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg az öregségi  nyugdíjminimum 200% ( 57.000,-ft ).

 

4.§

(1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. számú melléklet
tartalmazza.

(2)       A kérelmeket legkésőbb 2014. január 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. Azonos
lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén csak egy személy részére lehet támogatást
megállapítani.

(3)       A juttatás iránti kérelmekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

(4)       Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a
bizottság az egy főre jutó jövedelem alapján dönt, figyelemmel az önkormányzat felé
fennálló tartozás tényére.

(5)       A döntést követően a tűzifát legkésőbb 2014. február 15-ig lehet átvenni a határozatban
foglaltak szerint.

 

 

 

3. Záró rendelkezések

5.§

(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet 2014. március 31-én hatályát veszti.

 

 

Tiszanána, 2013. november 5.

 

 

Dr. Tóth József                                                                                           Dr. Joó István

polgármester                                                                                                   jegyző                                                            

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. november 04.

 

 

Tiszanána, 2013. november 4.

 

 

 

Dr. Joó István

jegyző


1.számú melléklet:

K É R E L E M

tűzifa természetbeni támogatás  megállapítására.

 

Kérelmező neve: …………………………………………………………………………………………………………

„     anyja neve:…………………………………………………………………………………………………..

„    születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………

„    állandó lakcím: 3385 Tiszanána, ……………………………………………………………………..

TAJ száma:………………………………

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………….

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:

a./  tulajdonos,  b./  bérlő,  c./ családtag, d./  egyéb

 

A lakásban vele együtt  élő  közeli   hozzátartozók:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lakás nagysága: ……………………m2.    Komfort fokozat:   szükség lakás

Szobák száma: ……………………..                                          komfort nélküli

komfortos

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel, fával, szénnel fűtöm, a juttatásként kapott fát a lakásom fűtésére használom fel.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát.

A kérelemhez csatolni kell:

lakbér, albérleti díjról szerződést;

fogyatékossági támogatásról a határozatot;

mozgáskorlátozottságról az orvos által kiállított igazolást;

tartós betegségről és ápolásra szoruló személynél a háziorvos igazolását.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez jövedelem nyilatkozatot kell csatolni.

Tiszanána 2013. ……………..  hó  … nap

 

………………………………………………………

kérelmező

 

Jövedelem nyilatkozat

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

Név: Születési hely, idő: Foglalkozás:

 

(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási

jogviszonyból származó:

Társas és egyéni vállalkozásból,

őstermelői, illetve szellemi és más önálló

őstermelői, illetve szellemi és más önálló

tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási

támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű

rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek

által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Önkormányzat felé fennálló tartozás

Összes jövedelem

 

Tiszanána, 2013. év……………………hó………nap

………………………….

kérelmező