Címlap

www.tiszanana.hu - Tiszanána község honlapja

HIRDETMÉNY

Tovább a hirdetmény letöltéséhez >>

 

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(VII.31.) önkormányzati rendelete

 

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(VII.31.) önkormányzati rendelete: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról.

 

Tiszanána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§- ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

  1. 1. §

A rendelet hatálya Tiszanána község közigazgatási területén megtartott házasságkötésekre  terjed ki.

 

Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

 

  1. hivatali helyiség: a Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, a

Tiszanána, Fő út 108/1. szám alatt található épületben a Tanácskozó terem,

  1. munkaidőn kívüli házasságkötés: Tiszanána Község Önkormányzata

Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott,

Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozókra irányadó munkarenden

kívüli időben történő házasságkötés,

  1. többletszolgáltatás:

3.1. a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés

3.2. a munkaidőn kívüli házasságkötés.

 

 

A házasságkötésen nyújtott többletszolgáltatás engedélyezése

3.§

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megtartása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható.

 

 

A munkaidőn kívüli házasságkötésen közreműködő anyakönyvvezető díjazása

4.§

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezető választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott szabadidő vagy bruttó 10.000,-Ft díjazás illeti meg, melyet a munkáltató fizet meg számára.

 

Záró rendelkezés

5.§

(1)   Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándékot követő házasságkötésekre kell alkalmazni.

(2)   Hatályát veszti a házasságkötések és családi események szolgáltatási díjairól szóló 5/2017. (V.26. ) önkormányzati rendelet.

 

 

Dr. Tóth József.                                                        Dr. Joó István

polgármester                                                                 jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2017. július 28-án megtörtént.

 

 

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete: A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló  4/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tiszanána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4.) bekezdés g).pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

l. §

 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló IV/2015. (III.2.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §  a következő  (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

 

(4.) Az Önkormányzat természetbeni juttatásként Start-munkaprogram keretében megtermelt termény illetőleg állati termék formájában nyújtott települési támogatásba részesítheti azokat a személyeket, akik önmaguk, ill. családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többlet kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

(5.) A Start munkaprogram keretében megtermelt termény – elsősorban vöröshagyma és burgonya – és állati termék (szalonna, töltelék áru, tepertő) a szociálisan rászorult családoknak termény – fajtánként egy alkalommal az adott termény betakarítási időszakában a rendelkezésre álló mennyiség erejéig az erre irányuló külön kérelem esetén adható.

 

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

A rendelet kihirdetése 2017. július 28-án megtörtént.

 

 

 

Dr. Tóth József.                                                        Dr. Joó István

polgármester                                                                 jegyző

 

 

 

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete: A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

 

Tiszanána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Általános rendelkezések

1.§

(1)     Tiszanána Község Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.

 

(2)  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a)    A készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,

b)   a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,

c)    a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d)   a település területén működő vallási közösségek.

 

(3) A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

A partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§

(1)      Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. sz. függelékének táblázata tartalmazza.

(2)      Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.

(3)      A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.

(4)      Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(5)      Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

 

 

Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása,

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

3.§

(1)      A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

(2)      A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

(3)      A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.

 

Záró rendelkezés

4.§

(1)   E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

 

Dr. Tóth József.                                                        Dr. Joó István

polgármester                                                                 jegyző

 

 

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2017.

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2017. >>

 

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete:

Tiszanána Község Önkormányzata által fenntartott Tiszanánai Önkormányzati Konyha költségvetési szervnél alkalmazandó élelmezési normáról és térítési díjról >>

 

Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Ma 2018. augusztus 21., kedd, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Tiszanánát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Hirdetések

Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió beteg embertársunk vár segítséget.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com oldal kiemelt forrása a minőségi weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a törlesztőrészlet? Pénzre van szüksége?
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!
egerallas.hu
Pécs munka
it-nav.hu
budaorsallas.hu
szombathelyallas.hu
Blogunk szakmai témákban frissül: álláskeresésről, szálláshelyekről, érdekességekről olvashat az IzesBorokHaza.hu blogon!
SalgotarjanAllas.hu
GyulaAllas.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
balmazujvarosallas.hu
SiofokAllas.hu
EsztergomAllas.hu
KaposvarAllas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
kupon
GodolloAllas.hu
SopronAllas.hu
SzolnokAllas.hu
hírlevél küldés
torokszentmiklosallas.hu
zalaegerszegallas.hu
torokbalintallas.hu
tiszaujvarosallas.hu
tataallas.hu
szarvasallas.hu
sarvarallas.hu
mosonmagyarovarallas.hu
kecskemetallas.hu
fotallas.hu
dunakesziallas.hu
celldomolkallas.hu
bonyhadallas.hu